Sanjay Gandhi Niradhar Anudan Yojana
Sanction Applicant
SR No. Application No Name Payment Area Block Name Pensioner Id
1 AVAS01781 SARITA JOSEF RODRICS 900 Rural VASAI 1781
2 AVAS01782 LUJAN DUMING RAUT 600 Rural VASAI 1782
3 AVAS02042 NILIMA VINSENT KORIYA 600 Rural VASAI 2042
4 AVAS02043 BEBY DATTATRE PATIL 900 Rural VASAI 2043
5 AVAS70314 RATNAMALA HEMANT MAHAJAN 900 Rural VASAI 84792
6 AVAS01993 REKHA MANGALYA PATIL 600 Rural VASAI 1993
7 AVAS02044 AASHA SHAILENDRA THAKUR 900 Rural VASAI 2044
8 AVAS02045 MINA WAMAN GHARAT 900 Rural VASAI 2045
9 AVAS02046 KAMAL VITHOBA MHATRE 900 Rural VASAI 2046
10 AVAS69265 SUMITRA HANUMAN BHURKUND 900 Rural VASAI 83741
11 AVAS02048 JAGURUTI LAXMAN LAHANE 600 Rural VASAI 2048
12 AVAS02032 SHARIPHA HASAN SHEKH 600 Rural VASAI 2032
13 AVAS02033 TARABAEE MADHUKAR CHAUDHARI 600 Rural VASAI 2033
14 AVAS02034 MORESHWAR NANA NAIK 600 Rural VASAI 2034
15 AVAS02035 SUBHADRA VITHTHAL JADHAV 600 Rural VASAI 2035
16 AVAS50399 GRACY MICHAEL BARGES 900 Rural VASAI 50399
17 AVAS50500 PRANALI PRANESH PALATE 900 Rural VASAI 50500
18 AVAS70311 NITA AMIT PATIL 900 Rural VASAI 84789
19 AVAS72119 ALPANA VIJAY PATEL 900 Urban VASAI VIRAR 86600
20 AVAS01785 VIMAL KISHAN SHINDE 900 Rural VASAI 1785
21 AVAS02037 RAMDAS VAKIL PAWAR 600 Rural VASAI 2037
22 AVAS02041 URMILA SHARAD SHAH 900 Rural VASAI 2041
23 AVAS02050 LILABAEE HARIBHAU CHAVHAN 900 Rural VASAI 2050
24 AVAS73875 ZUMBARABAI DHONDIBA RATHOD 900 Urban VASAI VIRAR 88357
25 AVAS01790 ARVIND PARSHURAM RAUT 600 Rural VASAI 1790
26 AVAS01792 GOVIND KANNAN SWAMI 600 Rural VASAI 1792
27 AVAS01794 KAMINI RAVINDRA BHOIR 900 Rural VASAI 1794
28 AVAS01980 VATSALA NARESH BHOIR 900 Rural VASAI 1980
29 AVAS02017 NALINI DHONDIRAM LIMBADA 900 Rural VASAI 2017
30 AVAS02051 PANDARAM MADHU VELU 600 Rural VASAI 2051
31 AVAS02052 VATSALA MAHADEV SHELAR 600 Rural VASAI 2052
32 AVAS02053 TEWARPURKARSWAMI K GURUSWAMI 600 Rural VASAI 2053
33 AVAS02054 CHHAYA VINAYAK MHATRE 900 Rural VASAI 2054
34 AVAS02055 JAYPRAKASH RAMCHANDRA MHATRE 600 Rural VASAI 2055
35 AVAS02056 SADANAND RAMCHANDRA BHOIR 600 Rural VASAI 2056
36 AVAS02057 KARUNA JAYENDRA PATIL 900 Rural VASAI 2057
37 AVAS02059 DWARKABAEE NARAYAN PATIL 600 Rural VASAI 2059
38 AVAS73887 KESHAV TRYAMBAK PATIL 900 Rural VASAI 88369
39 AVAS73906 GOKULA EKNATH PATIL 600 Rural VASAI 88388
40 AVAS01786 GANGABAEE DAMODAR NIJAI 600 Rural VASAI 1786
41 AVAS01795 AATMARAM ANANT KHELYA 600 Rural VASAI 1795
42 AVAS01797 SANGITA SANJAY ZULYA 900 Rural VASAI 1797
43 AVAS01803 USHA KAMALAKAR MEHER 900 Rural VASAI 1803
44 AVAS01804 NANIBAEE HARISHCHNDRA MEHER 600 Rural VASAI 1804
45 AVAS01805 AASHA PEDRU THATU 600 Rural VASAI 1805
46 AVAS01806 SUMAN NAMADEV BHOIR 900 Rural VASAI 1806
47 AVAS01807 NANDA BHAGAWAN PANDULI 600 Rural VASAI 1807
48 AVAS01808 BHARAT PANDURANG PATIL 600 Rural VASAI 1808
49 AVAS01810 PARMESHWARI DAYALAHARI CHAUDHARI 600 Rural VASAI 1810
50 AVAS01812 BAYAJABAEE GANAPAT TUMBADE 600 Rural VASAI 1812
51 AVAS01813 NATHU WILSON PHULAR 900 Rural VASAI 1813
52 AVAS01814 YESHU SHAM GANDHAWALE 600 Rural VASAI 1814
53 AVAS01815 LATA NARESH BAVKAR 900 Rural VASAI 1815
54 AVAS01816 BHAGAYASHRI ASHOK MHATRE 900 Rural VASAI 1816
55 AVAS01817 REKHA MANGESH PATIL 900 Rural VASAI 1817
56 AVAS01984 PARVATI MAHESH VAIDYA 900 Rural VASAI 1984
57 AVAS01996 LAXMIBAEE CHANDRAKANT VARATHE 600 Rural VASAI 1996
58 AVAS50501 REKHA HEMANT PATIL 900 Rural VASAI 50501
59 AVAS62989 PRADIP VIDYA BHALCHANDARA TANDEL 900 Rural VASAI 77448
60 AVAS70309 PARVATI YASHWANT NIJAI 900 Rural VASAI 84787
61 AVAS70310 ANITA KAMLAKAR MEHER 900 Rural VASAI 84788
62 AVAS06758 MINA CHANDRAKANT PATIL 900 Urban VASAI VIRAR 6758
63 AVAS06760 PUSHPA MADHUKAR RAUT 600 Urban VASAI VIRAR 6760
64 AVAS06783 NANDKUMAR PARSHURAM SUTAR 600 Urban VASAI VIRAR 6783
65 AVAS06784 SUBHASH BRAJIL FRANANDIS 600 Urban VASAI VIRAR 6784
66 AVAS06785 SAJIDA SHABBIR SHAIKH 900 Urban VASAI VIRAR 6785
67 AVAS06957 BEJID JEFRIN GHONSALVIS 600 Urban VASAI VIRAR 6957
68 AVAS06958 LALITA RAMESH BATRE 900 Urban VASAI VIRAR 6958
69 AVAS06959 PUSHPALATA HANUMANT KAMABLI 900 Urban VASAI VIRAR 6959
70 AVAS50487 MANOJ VIJAY PATIL 900 Urban VASAI VIRAR 50487
71 AVAS02027 MATOLDA ROKY PA 900 Rural VASAI 2027
72 AVAS06787 SANDESH JAGANNATH RAUT 600 Urban VASAI VIRAR 6787
73 AVAS01787 KUSUM CHANDRAKANT NAM 900 Rural VASAI 1787
74 AVAS01820 RAMABEE BABURAV TALEKAR 600 Rural VASAI 1820
75 AVAS01822 DHARMA ETWAR DONGARE 600 Rural VASAI 1822
76 AVAS01824 KUSUM ANANT RAUT 600 Rural VASAI 1824
77 AVAS01825 BHIMA KASHINATH AREK VAITI 600 Rural VASAI 1825
78 AVAS01826 GULAB RAMESH GAHALE 900 Rural VASAI 1826
79 AVAS01988 SONU LAKHU BOCHALA 600 Rural VASAI 1988
80 AVAS50482 JULY LOID DICUNHA 900 Urban VASAI VIRAR 50482
81 AVAS06791 SHAILA KESHAV GHAG 600 Urban VASAI VIRAR 6791
82 AVAS06792 VIMAL GAJANAN PARAB 600 Urban VASAI VIRAR 6792
83 AVAS06793 MADHAV DATTATRY DALAVI 600 Urban VASAI VIRAR 6793
84 AVAS06795 SANDIP SUDHAKAR KARVE 600 Urban VASAI VIRAR 6795
85 AVAS06796 VISHWAS PHILIP PAKIT 600 Urban VASAI VIRAR 6796
86 AVAS06797 JULY FRANCIS MANAKAR 900 Urban VASAI VIRAR 6797
87 AVAS06799 SANIKA SUNIL BHOLE 900 Urban VASAI VIRAR 6799
88 AVAS06800 SHRIKANT DEVRAV CHAUDHARI 600 Urban VASAI VIRAR 6800
89 AVAS06802 USHA RAKESH TAREL 900 Urban VASAI VIRAR 6802
90 AVAS82383 GEETA PURUSHOTTAM PARAYANE 900 Urban VASAI VIRAR 96868
91 AVAS06807 NILESH CHALETIN BUTAV 600 Urban VASAI VIRAR 6807
92 AVAS06808 BASATAV CHACHA VALETIN 600 Urban VASAI VIRAR 6808
93 AVAS06809 RAVI SANTOSH KUSHIBHAGAT 600 Urban VASAI VIRAR 6809
94 AVAS06810 JAGADISH PANDURAG GOMA 600 Urban VASAI VIRAR 6810
95 AVAS06812 PHARIYA LUSI ALPHRED 900 Urban VASAI VIRAR 6812
96 AVAS06814 WALTER PHILIP KHARAVA 600 Urban VASAI VIRAR 6814
97 AVAS06815 RAM SONABA MALUSARE 600 Urban VASAI VIRAR 6815
98 AVAS06816 JONA IVAN KELIKHADYA 900 Urban VASAI VIRAR 6816
99 AVAS06820 AASHA ANIL PATIL 900 Urban VASAI VIRAR 6820
100 AVAS06821 PUSHPA ANANT TUMBADE 900 Urban VASAI VIRAR 6821
101 AVAS06822 ANISIYA ABDUL ALAVI 600 Urban VASAI VIRAR 6822
102 AVAS06823 MIRA ANANT RATHOD 900 Urban VASAI VIRAR 6823
103 AVAS06824 UMA VASANT GHODAKE 900 Urban VASAI VIRAR 6824
104 AVAS06825 VIDYADHAR LAXMAN CHAPHEKAR 600 Urban VASAI VIRAR 6825
105 AVAS06826 DURGA DILIP GOWARI 900 Urban VASAI VIRAR 6826
106 AVAS06828 JAYMALA ASHOK HARAKYA 900 Urban VASAI VIRAR 6828
107 AVAS06829 PRAMILA VIJAY BUDUL 900 Urban VASAI VIRAR 6829
108 AVAS06830 ANJEL FRANCIS MANKAR 900 Urban VASAI VIRAR 6830
109 AVAS06832 KAMALABAI NARAYAN MARKAR 900 Urban VASAI VIRAR 6832
110 AVAS06928 DEVAKI MALOBA SHELAKE 600 Urban VASAI VIRAR 6928
111 AVAS06929 YASHODA SITARAM PITALE 600 Urban VASAI VIRAR 6929
112 AVAS06930 SHIVARAM BHIKAJI PITALE 600 Urban VASAI VIRAR 6930
113 AVAS06931 SHALAN GOVARDHAN KOLI 600 Urban VASAI VIRAR 6931
114 AVAS06933 SAYYAD MOHAMAD IMAM SHAIKH 600 Urban VASAI VIRAR 6933
115 AVAS06934 HASINA B ALIKHAN 600 Urban VASAI VIRAR 6934
116 AVAS23528 SINDHU RAMESH MULE 900 Urban VASAI VIRAR 23528
117 AVAS62997 RESHMA VAIBHAV GUDHEKAR 900 Urban VASAI VIRAR 77456
118 AVAS70626 LAXMI MAHADEV DIGHE 600 Urban VASAI VIRAR 85104
119 AVAS72115 KALPANA SANJAY KHARPADE 900 Urban VASAI VIRAR 86596
120 AVAS73848 SUDHAKAR DASHARAT CHIMUREKAR 900 Urban VASAI VIRAR 88330
121 AVAS73855 ALKA RAJESH DAYAT 900 Urban VASAI VIRAR 88337
122 AVAS90624 SEETA MAHADEV GAVDE 600 Urban VASAI VIRAR 105110
123 AVAS90629 TARA MADHUKAR GOLI 600 Urban VASAI VIRAR 105115
124 AVAS06833 LAXMI RAMCHANDRA KHADE 600 Urban VASAI VIRAR 6833
125 AVAS06837 SUPRIYA SANJAY CHAVAN 900 Urban VASAI VIRAR 6837
126 AVAS06941 HARISH RAMANIKLAL BILKHAYA 600 Urban VASAI VIRAR 6941
127 AVAS23531 SUMAN MADHAV GANGALE 900 Urban VASAI VIRAR 23531
128 AVAS06838 CHITRA PARMANAND THAKUR 600 Urban VASAI VIRAR 6838
129 AVAS06839 SALIM YAKUB KHAN 600 Urban VASAI VIRAR 6839
130 AVAS06841 KAZARIN LEO WAS 600 Urban VASAI VIRAR 6841
131 AVAS06842 KESHAV BALAKRISHNA GHARAT 600 Urban VASAI VIRAR 6842
132 AVAS06843 ABDUL MALIK KARIM VELANI 600 Urban VASAI VIRAR 6843
133 AVAS06844 VIMAL NAGESH KESHKAR 900 Urban VASAI VIRAR 6844
134 AVAS06846 MANGALA VIJAY DAS 900 Urban VASAI VIRAR 6846
135 AVAS06939 SANJEEV MARUTI BAVARDEKAR 600 Urban VASAI VIRAR 6939
136 AVAS73853 RAJENDRA RAGHUNATH HANDKUNDKAR 900 Urban VASAI VIRAR 88335
137 AVAS73854 HEMANT MAHADEO SAKPAL 900 Urban VASAI VIRAR 88336
138 AVAS73874 ANITA SANTOSH DINDEKAR 900 Urban VASAI VIRAR 88356
139 AVAS99587 NEELIMA SHRIKRISHNA SALUNKHE 600 Urban VASAI VIRAR 114094
140 AVAS06847 ANTON DAYGO GHONSALVIS 600 Urban VASAI VIRAR 6847
141 AVAS06850 SELEMSTIN SEBESTIN KARVALO 600 Urban VASAI VIRAR 6850
142 AVAS06852 ANJELA FRANCIS DICOSTA 600 Urban VASAI VIRAR 6852
143 AVAS06853 LUSI LUIS DISOZA 600 Urban VASAI VIRAR 6853
144 AVAS06854 BHAVANA KAILAS SAPRA 900 Urban VASAI VIRAR 6854
145 AVAS06856 SHAILA DEEPAK DEVLEKAR 900 Urban VASAI VIRAR 6856
146 AVAS06857 MOHAN ANAND AACHARYA 600 Urban VASAI VIRAR 6857
147 AVAS06858 ANJELIN ROKY LOPIS 900 Urban VASAI VIRAR 6858
148 AVAS06859 LATA RAMESH HARPALE 900 Urban VASAI VIRAR 6859
149 AVAS06940 APLAN FRANCIS PINTO 600 Urban VASAI VIRAR 6940
150 AVAS70621 LEELA HEMANT MALKARI 900 Urban VASAI VIRAR 85099
151 AVAS72116 PHILOMINA JON LOBO 900 Urban VASAI VIRAR 86597
152 AVAS72125 BEBI YASHVANT GHARAT 900 Urban VASAI VIRAR 86606
153 AVAS72140 MINA DINESH PATIL 900 Urban VASAI VIRAR 86621
154 AVAS73850 MADANLAL AMBALAL GEHALOT 900 Urban VASAI VIRAR 88332
155 AVAS76349 ALKA HARISHCHANDRA KINI 900 Urban VASAI VIRAR 90833
156 AVAS81435 MONIKA MANOJ SHIGWAN 900 Urban VASAI VIRAR 95920
157 AVAS99500 SANGETA JAIRAM NADGE 900 Urban VASAI VIRAR 114007
158 AVAS99503 KARUNA SUHAS KINI 900 Urban VASAI VIRAR 114010
159 AVAS99744 SADHANA NARENDRA SHAH 600 Urban VASAI VIRAR 114251
160 AVAS01829 SHEWANTI RAJESH GHATAL 900 Rural VASAI 1829
161 AVAS01830 PHILOMINA GREGARI PARERA 600 Rural VASAI 1830
162 AVAS01831 MANDA DINESH KOTI 600 Rural VASAI 1831
163 AVAS01833 JULY JONY PHARNANDIS 900 Rural VASAI 1833
164 AVAS01835 MAGDALENA WALTER PRERA 900 Rural VASAI 1835
165 AVAS01837 SADHANA RICHARD KOLASO 900 Rural VASAI 1837
166 AVAS01839 HEMALATA HEMANT CHAUDHARI 900 Rural VASAI 1839
167 AVAS01840 AMOL JIVAN PUJARI 600 Rural VASAI 1840
168 AVAS01841 LOWRENCE DANIYAL DISOJA 900 Rural VASAI 1841
169 AVAS01843 CHANGUNA DILIP BHOIR 900 Rural VASAI 1843
170 AVAS01844 ERAL AGOSTIN LOPIS 600 Rural VASAI 1844
171 AVAS01867 PRAKASH JAYRAM PAWAR 600 Rural VASAI 1867
172 AVAS01868 KONDAVA SUKUR WADU 600 Rural VASAI 1868
173 AVAS01869 BHAGIRATHI NAMADEV MANE 600 Rural VASAI 1869
174 AVAS01870 WALTER DOMNIC DCUNHA 600 Rural VASAI 1870
175 AVAS01871 VANITA YASHWANT PANHERE 600 Rural VASAI 1871
176 AVAS01872 VASU RAGHYA DHADAGE 600 Rural VASAI 1872
177 AVAS23533 GBRIL JOSEF GHONSALVIS 900 Rural VASAI 23533
178 AVAS81466 SILVI ANTHONY GOMES 600 Rural VASAI 95951
179 AVAS81541 PRIYA PETER RODRIGUES 600 Rural VASAI 96026
180 AVAS01848 SANGITA BALIRAM BHOIR 900 Rural VASAI 1848
181 AVAS01849 SUREKHA PRADIP BHOIR 900 Rural VASAI 1849
182 AVAS01853 VIVEK BABU PATIL 600 Rural VASAI 1853
183 AVAS01854 BHUMIKA RAMESH PATIL 900 Rural VASAI 1854
184 AVAS01855 DEVYANI PRADIP PATIL 900 Rural VASAI 1855
185 AVAS01856 SURYAKANT JAGANNATH NAIK 600 Rural VASAI 1856
186 AVAS01857 SUBHASH JAGANNATH NAIK 600 Rural VASAI 1857
187 AVAS01858 VANDANA JAGADISH MHATRE 900 Rural VASAI 1858
188 AVAS72127 DIPMALA DEVANAND BHOIR 900 Rural VASAI 86608
189 AVAS01859 ARUNA MADAN GOGALEKAR 900 Rural VASAI 1859
190 AVAS01860 KAVITA JAYPRAKASH GUPTA 900 Rural VASAI 1860
191 AVAS01861 PALLAVI PARSHURAM KOLI 900 Rural VASAI 1861
192 AVAS01862 ASHA ASHOK KOLI 900 Rural VASAI 1862
193 AVAS01999 SHAKUNTALA KRISHNA HANDORI 900 Rural VASAI 1999
194 AVAS06944 ROHINI BALAKRISHNA KADU 900 Urban VASAI VIRAR 6944
195 AVAS06945 SANGITA JATIN KADU 900 Urban VASAI VIRAR 6945
196 AVAS01863 ASHOK KRISHNA SAWANT 600 Rural VASAI 1863
197 AVAS01864 ASHMITA ANAND MAYEKAR 900 Rural VASAI 1864
198 AVAS01865 LINIS DOMANIC DISILVA 600 Rural VASAI 1865
199 AVAS01866 DANAJAY MAHADEV GANGIKAR 600 Rural VASAI 1866
200 AVAS01876 FELVITA MAXI FERNANDES 900 Rural VASAI 1876
201 AVAS01878 DEVENDRA DWARKANATH THAKUR 600 Rural VASAI 1878
202 AVAS01879 SUREKHA SURESH TUMADA 900 Rural VASAI 1879
203 AVAS01880 BERYL RAJIV COUTINHO 900 Rural VASAI 1880
204 AVAS23530 NAYANA SUNIL PUNEKAR 900 Urban VASAI VIRAR 23530
205 AVAS50499 NARAYAN SAHEBRAO KAMATHE 600 Urban VASAI VIRAR 50499
206 AVAS62986 OLAGA JON PHALKAV 600 Rural VASAI 77445
207 AVAS62987 SANGITA YOGESH PATIL 900 Rural VASAI 77446
208 AVAS71066 JAGRUTI MADAN BHOIR 900 Rural VASAI 85545
209 AVAS72130 RADHABAI DEVIDAS GAVAND 600 Rural VASAI 86611
210 AVAS72144 JANAKI RAMAKANT PATIL 900 Rural VASAI 86625
211 AVAS90600 MARY DENIS SEQUEIRA 900 Urban VASAI VIRAR 105086
212 AVAS99709 RAJESH HIRAMAN SAWARATKAR 600 Urban VASAI VIRAR 114216
213 AVAS02005 SANGITA SADASHIV MOHITE 600 Rural VASAI 2005
214 AVAS02006 MANDA AATMARAM PATIL 900 Rural VASAI 2006
215 AVAS02007 SHASHIKALA NARENDRA PATIL 900 Rural VASAI 2007
216 AVAS06861 SAKHUBAEE BHAU PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 6861
217 AVAS06862 KALPESH BIPINBHAEE SHET 600 Urban VASAI VIRAR 6862
218 AVAS06863 SHANTARAM JIVAN BHAGAT 600 Urban VASAI VIRAR 6863
219 AVAS06864 RAMJIYAVAN NAROTTAM LOHAR 600 Urban VASAI VIRAR 6864
220 AVAS72114 KARISHMA KASHINATH MONE 900 Urban VASAI VIRAR 86595
221 AVAS81458 BHANUMATI RAJARAM GHARAT 900 Urban VASAI VIRAR 95943
222 AVAS06865 RITESH SUBHASH BANSODE 600 Urban VASAI VIRAR 6865
223 AVAS06867 KAMALI KAMALAKAR PATIL 900 Urban VASAI VIRAR 6867
224 AVAS06868 PANDURANG PILYA PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 6868
225 AVAS02009 ANUSAYA YASHAWANT WALVI 900 Rural VASAI 2009
226 AVAS02028 ALAKA BHARAT LABAD 900 Rural VASAI 2028
227 AVAS06871 MANAKUBAEE VASANT BHAGAT 900 Urban VASAI VIRAR 6871
228 AVAS06872 BAYJU BHAGWAN PATIL 900 Urban VASAI VIRAR 6872
229 AVAS06873 POONAM UTTAM GHAG 900 Urban VASAI VIRAR 6873
230 AVAS06874 HEMA PRAKASH PATIL 900 Urban VASAI VIRAR 6874
231 AVAS06877 SUNITA DINESH SHERTATE 900 Urban VASAI VIRAR 6877
232 AVAS06878 HEMALATA JAGADISH NAIK 900 Urban VASAI VIRAR 6878
233 AVAS50405 PRITI PRABHAKAR MONE 900 Rural VASAI 50405
234 AVAS73858 MANISHA MANOHAR KSHIRSAGAR 900 Urban VASAI VIRAR 88340
235 AVAS81514 SEEMA SURESH PAVASKAR 900 Urban VASAI VIRAR 95999
236 AVAS89917 SUBHASH RAJENDRA PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 104403
237 AVAS02029 TARA DHARAMA PATIL 900 Rural VASAI 2029
238 AVAS06879 MAHAMAD SHAFIHUSEN SHAIKH 600 Urban VASAI VIRAR 6879
239 AVAS06880 BHALCHANDRA KASHINATH DHULE 600 Urban VASAI VIRAR 6880
240 AVAS06884 JOYATSANA PREMJIBHAEE SONI 900 Urban VASAI VIRAR 6884
241 AVAS06888 CHHAYA MUNNA ALI 900 Urban VASAI VIRAR 6888
242 AVAS06889 MANISHA GANESH TATALE 900 Urban VASAI VIRAR 6889
243 AVAS06946 SUVARNA SUBHASH DHULE 900 Urban VASAI VIRAR 6946
244 AVAS06953 SANGITA KESHAV SHIRKE 600 Urban VASAI VIRAR 6953
245 AVAS23527 SANJAY MADHUKAR CHURI 600 Urban VASAI VIRAR 23527
246 AVAS76174 LATA SANJAY SONAWANE 900 Urban VASAI VIRAR 90658
247 AVAS02010 LAXMI ASHOK KHADE 900 Rural VASAI 2010
248 AVAS02011 GITA SURYAKANT KINI 900 Rural VASAI 2011
249 AVAS02012 NARUBAEE BALAWANT PATIL 600 Rural VASAI 2012
250 AVAS02013 JANIBAEE MANOHAR SHIBA 600 Rural VASAI 2013
251 AVAS02015 TUKARAM NARESH BHOIR 900 Rural VASAI 2015
252 AVAS06890 SUNIL KASHINATH RAUT 600 Urban VASAI VIRAR 6890
253 AVAS06891 SUNITA VITHTHAL SINGADE 900 Urban VASAI VIRAR 6891
254 AVAS06892 PUSHPA SHRIHARI PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 6892
255 AVAS06893 VAISHALI JAYANT SAHSTREBUDDHE 600 Urban VASAI VIRAR 6893
256 AVAS06895 CHANDRAKANT DEU LAD 600 Urban VASAI VIRAR 6895
257 AVAS06955 MAMATA MANOHAR PATIL 900 Urban VASAI VIRAR 6955
258 AVAS50493 RUKHMINI DASHARATH TANDEL 600 Urban VASAI VIRAR 50493
259 AVAS70620 VIJAYA NARAYAN CHUDHARI 900 Urban VASAI VIRAR 85098
260 AVAS70627 KAVIT KIRAN SURVE 900 Rural VASAI 85105
261 AVAS70628 VAISHANVI VIJAY TAWADE 900 Urban VASAI VIRAR 85106
262 AVAS89916 SARITA RAJARAM CHAVAN 900 Urban VASAI VIRAR 104402
263 AVAS89919 VAISHALI VIJAY NANDGAOVKAR 600 Urban VASAI VIRAR 104405
264 AVAS99531 ADITI LALITKUMAR DALVI 900 Urban VASAI VIRAR 114038
265 AVAS01873 SHAHGUPTA RASID SHAIKH 600 Rural VASAI 1873
266 AVAS01874 SUREKHA PRAKASH GHATAL 900 Rural VASAI 1874
267 AVAS01875 ROHINI SHRIDHAR RAUT 900 Rural VASAI 1875
268 AVAS01883 KHAIRUNISHA IBRAHIM SHAIKH 600 Rural VASAI 1883
269 AVAS01884 VTSALA PARSHURAM RAUT 600 Rural VASAI 1884
270 AVAS01885 SHAILA MANGALYA VALAVI 600 Rural VASAI 1885
271 AVAS01887 DAMAYANTI MOHAN NAIK 900 Rural VASAI 1887
272 AVAS01888 JAYSHREE SUBHASH CHAUDHARI 900 Rural VASAI 1888
273 AVAS01889 VAISHALI JAGDISH PATIL 900 Rural VASAI 1889
274 AVAS01890 IJABEL ADMAN ALPHANSO 900 Rural VASAI 1890
275 AVAS01891 LAVI GERMAN REMEDIES 600 Rural VASAI 1891
276 AVAS01979 JAYA SUKUR KOLHA 900 Rural VASAI 1979
277 AVAS02000 LATA PADU KOLHA 900 Rural VASAI 2000
278 AVAS02030 SAHIDA ABDUL RASID SHAIKH 600 Rural VASAI 2030
279 AVAS06937 PRAGATI PRAKASH SHINGARE 600 Urban VASAI VIRAR 6937
280 AVAS62980 BEBYTAEE GAJANAN PATIL 600 Rural VASAI 77439
281 AVAS70316 BANU RAMESH VALAVI 900 Rural VASAI 84794
282 AVAS81469 PRIYA GIRISH BAKASHI 900 Urban VASAI VIRAR 95954
283 AVAS81518 DEEPALI DILIP KARANE 900 Urban VASAI VIRAR 96003
284 AVAS99529 JAYSHREE DILIP VIRKAR 900 Urban VASAI VIRAR 114036
285 AVAS99754 KAMALESH PRABHAKAR SANANSE 600 Urban VASAI VIRAR 114261
286 AVAS01895 PITER PEDRU PHOS 600 Rural VASAI 1895
287 AVAS01896 REKHA AMROJ ALPHANSO 900 Rural VASAI 1896
288 AVAS01897 ROMAN INAS DIMELO 900 Rural VASAI 1897
289 AVAS02021 RAJASHRI KRISHNA MAHTRE 600 Rural VASAI 2021
290 AVAS02022 SUMAN RAJENDRA PATIL 600 Rural VASAI 2022
291 AVAS01898 ALBERT ZEROM DISOZA 600 Rural VASAI 1898
292 AVAS01899 BALRIN SAIMAN DABARE 600 Rural VASAI 1899
293 AVAS01900 MANDA SUBHASH HAWARE 900 Rural VASAI 1900
294 AVAS01901 SUNITA VISHNU VAYADE 900 Rural VASAI 1901
295 AVAS01902 BEBY MOTIRAM PAWAR 900 Rural VASAI 1902
296 AVAS23525 NITA ROHITAS TAMORE 900 Rural VASAI 23525
297 AVAS62990 SARIKA GANPAT PENDHARI 600 Rural VASAI 77449
298 AVAS72135 RICHARD SAYMAN DABARE 600 Rural VASAI 86616
299 AVAS89918 THOMAS FRANCIES DBRITTO 600 Urban VASAI VIRAR 104404
300 AVAS89923 GRESY LUIS PIREL 600 Urban VASAI VIRAR 104409
301 AVAS01903 BASTYAV KAITAN DISOZA 600 Rural VASAI 1903
302 AVAS01904 KAVITA VILAS JOSHI 900 Rural VASAI 1904
303 AVAS01905 ARUNA DEVENDRA CHORGE 900 Rural VASAI 1905
304 AVAS01906 SADANAND BHAU PATIL 600 Rural VASAI 1906
305 AVAS01907 APLAN MICALE DABARE 900 Rural VASAI 1907
306 AVAS73847 DINESH DATTATRE PATIL 900 Urban VASAI VIRAR 88329
307 AVAS01908 VIJAY AILIS DABARE 600 Rural VASAI 1908
308 AVAS01909 GEETA AUSTIN DCUNHA 900 Rural VASAI 1909
309 AVAS01910 GRACY PHILIP CARVALHO 600 Rural VASAI 1910
310 AVAS01911 REKHA AGUSTIN DABRE 600 Rural VASAI 1911
311 AVAS01912 SHALU TUSCAN AUGASTIN 600 Rural VASAI 1912
312 AVAS01913 GRACY SALU ALMEIDA 600 Rural VASAI 1913
313 AVAS01914 MARTIN SALU DABRE 600 Rural VASAI 1914
314 AVAS01916 RAJESH MARCILIN PARERA 600 Rural VASAI 1916
315 AVAS01917 MARCY ANTON TUSCANO 600 Rural VASAI 1917
316 AVAS01918 JOSEPH PAVALU DALMET 600 Rural VASAI 1918
317 AVAS01919 GRACY ZUJYA DABRE 600 Rural VASAI 1919
318 AVAS01920 GRECY SALU KARVALO 600 Rural VASAI 1920
319 AVAS23524 NATAL PITAR DAYAS 900 Rural VASAI 23524
320 AVAS23526 MINA KAITAN DABARE 900 Rural VASAI 23526
321 AVAS72118 RUBINA GILBERT DABRE 900 Rural VASAI 86599
322 AVAS72123 SANTAN ALEX CARVALLO 900 Rural VASAI 86604
323 AVAS72138 MERY SALU KARVAL 600 Rural VASAI 86619
324 AVAS81597 KALYANI RAJENDRA WAGHACHAURE 900 Rural VASAI 96082
325 AVAS06947 NARESH VASAUDEV MEHER 600 Urban VASAI VIRAR 6947
326 AVAS01925 ROYAL ELIAS PRERA 600 Rural VASAI 1925
327 AVAS01927 ANITA FRANCIS DABARE 600 Rural VASAI 1927
328 AVAS01928 JULEE PHILIP DISILVA 900 Rural VASAI 1928
329 AVAS01929 LINAS FRANCIS DISOJA 600 Rural VASAI 1929
330 AVAS01930 KAMALA ARUN PATHARE 900 Rural VASAI 1930
331 AVAS01931 MANJULA DEVAJI THAKARE 600 Rural VASAI 1931
332 AVAS02024 SUNITA VIKAS PATIL 900 Rural VASAI 2024
333 AVAS01932 LUIS JOKIN KAITAN 600 Rural VASAI 1932
334 AVAS01933 STELA FRANCIS DISILVA 600 Rural VASAI 1933
335 AVAS01934 JAYANTI SURESH GUJAR 900 Rural VASAI 1934
336 AVAS01936 NIRMALA ANKUSH CHIPAT 900 Rural VASAI 1936
337 AVAS02001 VANDANA KISHOR BARAF 900 Rural VASAI 2001
338 AVAS70308 SANGITA ASHOK GHATAL 900 Urban VASAI VIRAR 84786
339 AVAS81445 RANJANA SURESH DALVI 900 Rural VASAI 95930
340 AVAS81596 ALKA GANESH NAIK 900 Urban VASAI VIRAR 96081
341 AVAS81842 BLOSY JOHNSON DIAS 900 Rural VASAI 96327
342 AVAS06896 NADARBAEE SAKHARAM KHANDAGALE 600 Urban VASAI VIRAR 6896
343 AVAS06897 KUNDA ARJUN MHAPANKAR 600 Urban VASAI VIRAR 6897
344 AVAS06901 SUSHILA JAYRAJ KANNAN 900 Urban VASAI VIRAR 6901
345 AVAS06902 REKHA BANSHI WAGHARI 900 Urban VASAI VIRAR 6902
346 AVAS06903 TRUPTI TANAJI CHAVAN 900 Urban VASAI VIRAR 6903
347 AVAS06904 SANJEEVANI GOPAL PHATAK 900 Urban VASAI VIRAR 6904
348 AVAS06905 RAJASHRI RAJENDRA LOLAGE 900 Urban VASAI VIRAR 6905
349 AVAS50498 SUPRIYA BHAGAWAN RABANDE 900 Urban VASAI VIRAR 50498
350 AVAS81546 BUDDHETEJ ARJUN SURVE 600 Urban VASAI VIRAR 96031
351 AVAS99745 SUPRIYA VISHAVNATH RAPASHE 900 Urban VASAI VIRAR 114252
352 AVAS06761 SANJIVANI DATTARAM KAP 900 Urban VASAI VIRAR 6761
353 AVAS06762 SHRUTI SHIVANAND GAWADE 900 Urban VASAI VIRAR 6762
354 AVAS06764 PRADNYA DATTATRY HALADANKAR 900 Urban VASAI VIRAR 6764
355 AVAS06765 GITA KISAN DEVKAR 900 Urban VASAI VIRAR 6765
356 AVAS06906 SANJAY MORESHWAR BIRJE 600 Urban VASAI VIRAR 6906
357 AVAS06907 ISHWARLAL JAGANLAL RANA 600 Urban VASAI VIRAR 6907
358 AVAS06908 SANGEETA ANANDA MANE 900 Urban VASAI VIRAR 6908
359 AVAS06909 VAISHALI VIJAY KARAMBE 900 Urban VASAI VIRAR 6909
360 AVAS06910 SAPANA SANJAY BHANUSHALI 900 Urban VASAI VIRAR 6910
361 AVAS06911 MANISHA BHUSHAN MIRAJKAR 900 Urban VASAI VIRAR 6911
362 AVAS06912 PADAMA MADHAV BHAVSAR 600 Urban VASAI VIRAR 6912
363 AVAS06913 REKHA ROHIDAS MULIK 900 Urban VASAI VIRAR 6913
364 AVAS73859 SANDEEP PUNDLIK BHALEKAR 900 Urban VASAI VIRAR 88341
365 AVAS73876 MANGESH GANGARAM GOWALKAR 900 Urban VASAI VIRAR 88358
366 AVAS76170 MANISHA CHANDRAKANT JETWA 900 Urban VASAI VIRAR 90654
367 AVAS90603 PUSHPA VASANT SHELAR 900 Urban VASAI VIRAR 105089
368 AVAS06769 GEETANJALI GANESH KONDVILKAR 900 Urban VASAI VIRAR 6769
369 AVAS06770 ALKA KISAN PUKALE 900 Urban VASAI VIRAR 6770
370 AVAS06774 SUNITA SUNIL NERURKAR 900 Urban VASAI VIRAR 6774
371 AVAS06776 NANDA GAJANAN WAQGHCHAUDE 900 Urban VASAI VIRAR 6776
372 AVAS72120 LATA DATTATRAY PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 86601
373 AVAS06777 RUPALI RAVINDRA NAKASE 900 Urban VASAI VIRAR 6777
374 AVAS06778 VANITA CHANDRAKANT AMBEKAR 900 Urban VASAI VIRAR 6778
375 AVAS06779 MEGHA MANOJ LIDAKAR 900 Urban VASAI VIRAR 6779
376 AVAS06780 SANGITA CHANDRAKANT HADAL 900 Urban VASAI VIRAR 6780
377 AVAS06781 MANDA LAHU GAVA 900 Urban VASAI VIRAR 6781
378 AVAS06782 CHHAYA RAGHVENDRA PEDANEKAR 600 Urban VASAI VIRAR 6782
379 AVAS06914 PRITI JAGADISH PAWAR 900 Urban VASAI VIRAR 6914
380 AVAS06935 MAHESH KASHIRAM KULE 600 Urban VASAI VIRAR 6935
381 AVAS06936 SANTOSH MANOHAR LOKHANDE 600 Urban VASAI VIRAR 6936
382 AVAS63002 KOMAL SHAILESH SAWANT 900 Urban VASAI VIRAR 77461
383 AVAS63006 MALVIKA SHANTARAM NAIK 600 Urban VASAI VIRAR 77465
384 AVAS70313 RAVINDAR DAMAJI SHENDAGE 600 Urban VASAI VIRAR 84791
385 AVAS81440 SUREKHA ASHOK JADHAV 900 Urban VASAI VIRAR 95925
386 AVAS81454 SUCHITRA SUHAS CHINDARKAR 900 Urban VASAI VIRAR 95939
387 AVAS81457 JYOTI SURESH JOGALE 900 Urban VASAI VIRAR 95942
388 AVAS99738 VAISHALI VIJAY URANKAR 900 Urban VASAI VIRAR 114245
389 AVAS99750 AISHA RIYAZ SIDHIKI 900 Urban VASAI VIRAR 114257
390 AVAS01937 SONIYA KHEMAJI JETHAMALANI 600 Rural VASAI 1937
391 AVAS01939 AASHA WALTER REMEDIES 900 Rural VASAI 1939
392 AVAS01940 GITA BABAN SHINDE 900 Rural VASAI 1940
393 AVAS01941 SAVITA VINOD SOMAN 900 Rural VASAI 1941
394 AVAS01942 DARSHAN DAYANAND VAITI 600 Rural VASAI 1942
395 AVAS01943 NANDA MANOHAR GAIKAR 900 Rural VASAI 1943
396 AVAS01944 MANOJ SURYAKANT VAITI 600 Rural VASAI 1944
397 AVAS50457 JANARDAN HARSINGH RATHOD 600 Rural VASAI 50457
398 AVAS73879 SANGITA DAVID DSOUZA 900 Urban VASAI VIRAR 88361
399 AVAS73923 RAMA RAGHUNATH MUNDE 600 Urban VASAI VIRAR 88406
400 AVAS76143 PRAVIN MAHADEV KURTADKAR 900 Rural VASAI 90627
401 AVAS81431 SWATI SANTOSH GORE 900 Rural VASAI 95916
402 AVAS81455 KUSUM PRABHAKAR SHINDE 900 Rural VASAI 95940
403 AVAS82390 KAMINI KEDAR SHARMA 900 Rural VASAI 96875
404 AVAS89901 SHANKAR JANARDHAN GHASE 600 Urban VASAI VIRAR 104387
405 AVAS91335 ANITA RADHESHYAM NISHAD 600 Urban VASAI VIRAR 105821
406 AVAS06915 SUJATA KISAN BHANA 600 Urban VASAI VIRAR 6915
407 AVAS06916 GARIBAEE YASHAWANT MHATRE 600 Urban VASAI VIRAR 6916
408 AVAS06918 SAYALI BHIMARAV SHINDE 900 Urban VASAI VIRAR 6918
409 AVAS06919 VAISHALI SHANTINATH PAWAR 600 Urban VASAI VIRAR 6919
410 AVAS06920 ROHINI RAJENDRA BAIT 900 Urban VASAI VIRAR 6920
411 AVAS76173 SATISHKUMAR DURGAPRASAD UPADHYAY 900 Urban VASAI VIRAR 90657
412 AVAS01945 DILIP VINAYAK ARNALKAR 600 Rural VASAI 1945
413 AVAS01946 VAISHALI CHANDRAKANT CHANCHULYA 600 Rural VASAI 1946
414 AVAS01947 SUCHITA CHANDAN CHAVAN 900 Rural VASAI 1947
415 AVAS81396 JAYVANTI BHAGWAN PATIL 900 Rural VASAI 95881
416 AVAS01949 SAVITA BABAN SONAWANE 600 Rural VASAI 1949
417 AVAS01951 AASHA VISHWANATH JADHAV 900 Rural VASAI 1951
418 AVAS01952 UJWALA BALASAHEB UMALE 900 Rural VASAI 1952
419 AVAS01985 MANISHA MANOJ JADHAV 900 Rural VASAI 1985
420 AVAS23523 SINDHU BABURAV PATIL 600 Rural VASAI 23523
421 AVAS70317 KALPANA LAHU DHANGADA 900 Rural VASAI 84795
422 AVAS71097 NANDA NATHURAM KUDU 600 Rural VASAI 85576
423 AVAS71099 VIDYA VILAS GHARAT 900 Rural VASAI 85578
424 AVAS73849 PRABHUDAS YASHWANT WARDHE 900 Urban VASAI VIRAR 88331
425 AVAS81422 RAMABAI VITHAL BANDRE 900 Rural VASAI 95907
426 AVAS99704 RAMA RAJESH PAWAR 600 Rural VASAI 114211
427 AVAS06921 JAYASHRI SAMBHAJI PALEKAR 900 Urban VASAI VIRAR 6921
428 AVAS06922 USHA DADARAV JADHAV 900 Urban VASAI VIRAR 6922
429 AVAS99706 SIDDHARTH MURALIDHAR MISAL 600 Urban VASAI VIRAR 114213
430 AVAS01954 KATHOD RAJA MOKASHI 600 Rural VASAI 1954
431 AVAS01955 JAYWANTI KATHOD MOKASHI 600 Rural VASAI 1955
432 AVAS01956 SHANTARAM HASHA JADHAV 600 Rural VASAI 1956
433 AVAS01957 LAXMI NAVASHA KIRKIRA 600 Rural VASAI 1957
434 AVAS01958 VILAS PANDUARANG JADHAV 600 Rural VASAI 1958
435 AVAS01959 SHANTABAEE KASHINATH PAKTEKAR 600 Rural VASAI 1959
436 AVAS01960 VITHTHAL SHIVA JADHAV 600 Rural VASAI 1960
437 AVAS01961 RAMESH RAGHO JADHAV 600 Rural VASAI 1961
438 AVAS01962 VASANT MARUTI HADAL 600 Rural VASAI 1962
439 AVAS01964 SANGITA DIPAK GADHAVE 900 Rural VASAI 1964
440 AVAS01967 BABY POSHU DHODADE 600 Rural VASAI 1967
441 AVAS01968 USHA SANTOSH BHOIR 900 Rural VASAI 1968
442 AVAS01971 DIPALI DILIP PATIL 900 Rural VASAI 1971
443 AVAS01973 JAGRUTI JAGDISH PATIL 900 Rural VASAI 1973
444 AVAS01974 SUREKHA SURESH PARADHI 900 Rural VASAI 1974
445 AVAS01975 LATA NANDU SANE 900 Rural VASAI 1975
446 AVAS01989 JANYA MAYA MUKANE 600 Rural VASAI 1989
447 AVAS01991 DAMODAR MAYA MADHAVI 600 Rural VASAI 1991
448 AVAS01994 GURUNATH BHIVA BIJ 600 Rural VASAI 1994
449 AVAS02003 TULASHI CHANDRAKANT TANDEL 600 Rural VASAI 2003
450 AVAS02004 DAKSHATA DAYANAND PATIL 900 Rural VASAI 2004
451 AVAS02018 SUNITA GURUNATH JADHAV 900 Rural VASAI 2018
452 AVAS23535 MAMATA MADHUKAR GHARAT 600 Rural VASAI 23535
453 AVAS50462 KALPANA KISHOR PATIL 900 Rural VASAI 50462
454 AVAS62984 RANJANA RAGHUNATH KINI 600 Rural VASAI 77443
455 AVAS70301 MANJULA MADHUKAR BHOMTE 900 Rural VASAI 84779
456 AVAS70304 SUNITA MADHUKAR BHOIR 900 Rural VASAI 84782
457 AVAS70305 BUDHIBAEE RAMA BASAWANT 600 Rural VASAI 84783
458 AVAS70306 KALUBAI MUKUND PATIL 600 Rural VASAI 84784
459 AVAS70622 LAXMI BALU JADHAV 900 Rural VASAI 85100
460 AVAS71093 SAVITA RAVINDRA CHAVAN 600 Rural VASAI 85572
461 AVAS71095 KALPANA ROKY GARDNAR 900 Rural VASAI 85574
462 AVAS71096 PRATIBHA RAGHUNATH GHARAT 900 Rural VASAI 85575
463 AVAS71098 SUJATA SADANAND PATIL 900 Rural VASAI 85577
464 AVAS72126 SAVITA ANKUSH EDAGA 900 Rural VASAI 86607
465 AVAS89894 GEETA RAVINDRA PATIL 900 Rural VASAI 104380
466 AVAS90596 PRATIBHA PARSHURAM KHIRKHIRA 900 Rural VASAI 105082
467 AVAS98406 VANDANA SITARAM VARATHA 900 Rural VASAI 112901
468 AVAS98407 SANGITA SHANKER JADHAV 600 Rural VASAI 112902
469 AVAS99430 KAMAL KAMLAKAR SUTAR 900 Rural VASAI 113936
470 AVAS99435 SHANTI SHIRYA GAYKAR 900 Rural VASAI 113941
471 AVAS99502 BARKU SURESH VANJARI 900 Rural VASAI 114009
472 AVAS99504 ASHWINI ASHOK WALTE 900 Rural VASAI 114011
473 AVAS99505 SUNDAR GOVIND REDDI 600 Rural VASAI 114012
474 AVAS99506 VANITA LADAKU PARED 900 Rural VASAI 114013
475 AVAS99512 ANJALI KANHA JADHAV 600 Rural VASAI 114019
476 AVAS99514 SANGETA PRABHAKAR GAWARI 900 Rural VASAI 114021
477 AVAS99515 SHAKUNTALA MADHUKAR DAYAT 900 Rural VASAI 114022
478 AVAS99517 DARSHANA GURUNATH BHOIR 900 Rural VASAI 114024
479 AVAS99533 BHARTI BABAN PAWAR 600 Rural VASAI 114040
480 AVAS99718 VASANTI VASANT JADHAV 600 Rural VASAI 114225
481 AVAS99721 SUDIKA SUDAM MADKE 900 Rural VASAI 114228
482 AVAS99724 SARASWATI RAMESH MOR 900 Rural VASAI 114231
483 AVAS06924 REKHA VINOD SHINDE 900 Urban VASAI VIRAR 6924
484 AVAS63009 NISHA NARAYAN PATIL 900 Urban VASAI VIRAR 77468
485 AVAS73856 NAMITA SANTOSH ADIVAREKAR 900 Urban VASAI VIRAR 88338
486 AVAS81456 RAJESHREE BASAPPA SHIVMAT 900 Urban VASAI VIRAR 95941
487 AVAS89912 DINESH RAMCHANDRA SURVE 600 Urban VASAI VIRAR 104398
488 AVAS99759 ARVINDKUMAR MANGILAL VYAS 600 Urban VASAI VIRAR 114266
489 AVAS01976 PRAKASH NATHU MEHER 600 Rural VASAI 1976
490 AVAS01977 PAVLIN ANTON MINEJIS 600 Rural VASAI 1977
491 AVAS01978 SUNANDA MAHADU AARDE 600 Rural VASAI 1978
492 AVAS01995 HITESH GOVIND MEHER 600 Rural VASAI 1995
493 AVAS02019 SUMAN AMRUT TANDEL 600 Rural VASAI 2019
494 AVAS01922 HILARI SEBESTIYAN DAYAS 600 Rural VASAI 1922
495 AVAS02025 MAHENDRA RAGHUNATH PATIL 600 Rural VASAI 2025
496 AVAS50471 SHARMILA CRISHTOPHER RODRIGS 900 Rural VASAI 50471
497 AVAS62988 BLES SAIMAN ANDRADIS 600 Rural VASAI 77447
498 AVAS81520 PRAVIN NARAYAN NAIK 900 Rural VASAI 96005
499 AVAS71068 SITA RAMCHANDRA MORE 900 Rural VASAI 85547
500 AVAS103471 LUZAN ANTON BRASS 600 Urban VASAI VIRAR 117978
501 AVAS105259 GEETA DEEPAK KONEKAR 900 Rural VASAI 119766
502 AVAS120333 EZABEL PAUL FARNANDES 600 Rural VASAI 134844
503 AVAS125513 PHILOMENA LOUIS DBRITTO 600 Rural VASAI 140121
504 AVAS125516 CECILIA DOMNIC MIRANDA 600 Rural VASAI 140124
505 AVAS125540 AKSHAY ALLELUIA CORREIA 600 Rural VASAI 140148
506 AVAS125599 DHANASHREE JAGDISH KUMBHAR 600 Rural VASAI 140207
507 AVAS107512 CHANDRA SHANTARAM SATVI 900 Rural VASAI 122020
508 AVAS121663 ALKA BHALCHANDRA DHOTRE 600 Rural VASAI 136176
509 AVAS122581 LADKI BANDU WAGHE 600 Rural VASAI 137094
510 AVAS122586 BEBI JAUNAN DIVA 600 Rural VASAI 137099
511 AVAS125482 KUSUM SUKUR GHARAT 600 Rural VASAI 140090
512 AVAS125483 NITA VISHWANATH PATIL 600 Rural VASAI 140091
513 AVAS125509 LATA SHYAM SANGARE 600 Rural VASAI 140117
514 AVAS116193 SHABIR ASLAM SHAIKH 600 Rural VASAI 130704
515 AVAS119172 TEREZA JOHN LOPES 600 Rural VASAI 133683
516 AVAS125498 SISILIYA BASTAV DSOUZA 600 Rural VASAI 140106
517 AVAS127024 HITESH ARVIND KARWADKAR 600 Rural VASAI 141632
518 AVAS127240 APARNA SHIVAJI CHAVAN 600 Urban VASAI VIRAR 141848
519 AVAS106690 ALKA ANANDA CHAVAN 600 Rural VASAI 121197
520 AVAS127335 NANDU RATAN KAMBLE 600 Rural VASAI 141943
521 AVAS127469 ANJANA NARESH TUMBDA 600 Rural VASAI 142077
522 AVAS103443 SUNITA MAHADEV PATIL 900 Rural VASAI 117950
523 AVAS111348 PRATIBHA DEEPAK BHAGAT 900 Rural VASAI 125857
524 AVAS111352 JANABAI RAJU MADHAVI 900 Rural VASAI 125861
525 AVAS111366 VANITA HARISHCHANDRA BALANGE 900 Rural VASAI 125875
526 AVAS111561 BHAMINI TEJENDRA BHETAL 600 Rural VASAI 126070
527 AVAS117361 RUKMINI SHANTARAM CHAUBAL 600 Rural VASAI 131872
528 AVAS119740 MUKTA SADANAND TABALE 600 Rural VASAI 134251
529 AVAS121598 GULAB GANESH KIRKIRE 600 Rural VASAI 136111
530 AVAS121603 SAKHUBAI PARSHURAM GANGADA 600 Rural VASAI 136116
531 AVAS121652 RAMEE BANDU WAGH 600 Rural VASAI 136165
532 AVAS121664 ASHA BABU HAVARE 600 Rural VASAI 136177
533 AVAS121802 LALITA SURYAKANT MALVI 600 Rural VASAI 136315
534 AVAS121803 JAYABAI GOVARDHAN GHATAL 600 Rural VASAI 136316
535 AVAS122587 RAMA CHANDRAKANT SAPATE 600 Rural VASAI 137100
536 AVAS123893 RUKMINI JAYWANT GHATAL 600 Rural VASAI 138501
537 AVAS125488 LAXMI LAXMAN KAMDI 600 Rural VASAI 140096
538 AVAS125505 ARUNA BHARAT PATIL 600 Rural VASAI 140113
539 AVAS127122 SADASHIV MADHUKAR JOSHI 600 Rural VASAI 141730
540 AVAS99762 BIPIN VINAYAK VAIDYA 600 Rural VASAI 114269
541 AVAS99764 RAMABAI PANDURANG NIJAI 900 Rural VASAI 114271
542 AVAS111511 SHEHANAJ RIYAJ SHAIKH 900 Rural VASAI 126020
543 AVAS111533 PREMA PANDURANG TANDEL 600 Rural VASAI 126042
544 AVAS111564 MEENA VIJAY MEHER 900 Rural VASAI 126073
545 AVAS116263 SUREKHA HARESHWAR CHAVARE 600 Rural VASAI 130774
546 AVAS116353 PUSHPALATA SHANKAR DAHIBAVKAR 600 Rural VASAI 130864
547 AVAS116355 RENUKA CHINTU KAVALE 600 Rural VASAI 130866
548 AVAS116393 JOHNA PASKU BADDO 600 Rural VASAI 130904
549 AVAS116399 BHARATI RAGHUNATH DHASKAR 600 Rural VASAI 130910
550 AVAS117369 JAYSHREE VILAS NATEKAR 600 Rural VASAI 131880
551 AVAS118623 KUSUM KRUSHNA MHATRE 600 Rural VASAI 133134
552 AVAS118630 DARSHANA ANKUSH PATIL 600 Rural VASAI 133141
553 AVAS118631 BHARATI HANUMAN KUNDA 600 Rural VASAI 133142
554 AVAS119165 HARSHADA KISHOR GHARAT 600 Rural VASAI 133676
555 AVAS119167 MALATI NAVNATH VALKHE 600 Rural VASAI 133678
556 AVAS119168 KAVITA DILIP TANDEL 600 Rural VASAI 133679
557 AVAS119179 HIRUBAI KRISHNA BHOIR 600 Rural VASAI 133690
558 AVAS119709 REVTI MANOHAR PUJARI 600 Rural VASAI 134220
559 AVAS119711 KASHIBAI JANARDAN POGERI 600 Rural VASAI 134222
560 AVAS119712 SHANAJ ISAK SHEIKH 600 Rural VASAI 134223
561 AVAS119713 YAMUNA HIRAJI CHACHULYA 600 Rural VASAI 134224
562 AVAS119716 LATA KASHINATH BHOIR 600 Rural VASAI 134227
563 AVAS119726 NIRMAL YASHWANT NAIGAVKAR 600 Rural VASAI 134237
564 AVAS119729 USHA HARISHCHANDRA GHARAT 600 Rural VASAI 134240
565 AVAS119734 JASINTA VILSON NANGARYA 600 Rural VASAI 134245
566 AVAS119739 JESU RAMU KATEWADI 600 Rural VASAI 134250
567 AVAS119745 SHANTU KISHOR POGERI 600 Rural VASAI 134256
568 AVAS119753 RUPALI SANDESH PUJARI 600 Rural VASAI 134264
569 AVAS119759 MANISHA NARESH BHOIR 600 Rural VASAI 134270
570 AVAS119762 ANITA ANANT TODANKAR 600 Rural VASAI 134273
571 AVAS119842 PRATIBHA EKNATH VAZE 600 Rural VASAI 134353
572 AVAS120460 SUSHILA ASHOK PUJARI 600 Rural VASAI 134972
573 AVAS120462 MALTI KAMLAKAR MHATRE 600 Rural VASAI 134974
574 AVAS120958 HEMA JANARDAN TALEKAR 600 Rural VASAI 135470
575 AVAS120960 RAJESHRI JAGDISH ZULYA 600 Rural VASAI 135472
576 AVAS120971 VIMAL SHIVRAM PATIL 600 Rural VASAI 135483
577 AVAS122506 SHAMI RAMLYA GOVARI 600 Rural VASAI 137019
578 AVAS122507 SHAYALIN RAVINDRA BENAKA 600 Rural VASAI 137020
579 AVAS122508 PARVATI PANDURANG PATIL 600 Rural VASAI 137021
580 AVAS122521 KLARIN SANJAY BENAKA 600 Rural VASAI 137034
581 AVAS124771 ANKITA SUNIL PATIL 600 Rural VASAI 139379
582 AVAS125502 RANJANA JAGANNATH TANDEL 600 Rural VASAI 140110
583 AVAS125510 TARA ATMARAM PATIL 600 Rural VASAI 140118
584 AVAS125512 NARMADA BHAKTYARAJ VAIDYA 600 Rural VASAI 140120
585 AVAS125514 DEVAYANI RAJA CHAVARE 600 Rural VASAI 140122
586 AVAS125518 KARUNESH MORESHAWAR NIJAI 600 Rural VASAI 140126
587 AVAS125520 PRAMOD JAGADISH TANDEL 600 Rural VASAI 140128
588 AVAS125589 GOLDA MOJES BENKA 600 Rural VASAI 140197
589 AVAS125590 VANDANA ZUJYA VAYAVARCHA 600 Rural VASAI 140198
590 AVAS125591 RANI SUNDARLAL GAIKAWAD 600 Rural VASAI 140199
591 AVAS125594 SHANTI ZUJYA NANGARYA 600 Rural VASAI 140202
592 AVAS126988 NATAL CHANDRAKANT PARAB 600 Rural VASAI 141596
593 AVAS127000 SADASHIV NARAYAN TARE 600 Rural VASAI 141608
594 AVAS127011 SUREKHA MOTIRAM CHACHULYA 600 Rural VASAI 141619
595 AVAS127118 DEEPA SILVESTER LILY 600 Rural VASAI 141726
596 AVAS127471 RINA BAVATIS KAMANYA 600 Rural VASAI 142079
597 AVAS99777 ANITA PRADIP KHARPADE 600 Urban VASAI VIRAR 114284
598 AVAS102463 JOHNSON AUGUSTINE FERNANDES 600 Urban VASAI VIRAR 116970
599 AVAS105418 ALKA LAXMAN KOTHARI 600 Rural VASAI 119925
600 AVAS106076 ASHOK GANPAT GURUV 600 Urban VASAI VIRAR 120583
601 AVAS106087 SUNANDA PANDURAN VAJE 600 Urban VASAI VIRAR 120594
602 AVAS106525 JENICA NEVIL FERNANDES 900 Urban VASAI VIRAR 121032
603 AVAS106669 SUNIT ANOTHANY PERIERA 900 Urban VASAI VIRAR 121176
604 AVAS111507 LOWSON BARTHOL CARVALHO 600 Rural VASAI 126016
605 AVAS116264 ROHINI KRISHNAJI GHADGE 600 Urban VASAI VIRAR 130775
606 AVAS116310 SUNITA SURENDRA KADU 600 Rural VASAI 130821
607 AVAS116378 LATA MADANSINGH RAJPUT 600 Urban VASAI VIRAR 130889
608 AVAS119737 CHRISTINA PETER MENDONSA 600 Urban VASAI VIRAR 134248
609 AVAS125588 ANANTI KIRAN BHUJAD 600 Rural VASAI 140196
610 AVAS125593 KUSUM CHANDU CHAUDHARI 600 Rural VASAI 140201
611 AVAS126997 SEEMA ARUN SHETTY 600 Urban VASAI VIRAR 141605
612 AVAS106666 LAXMI RAMJYA NAGVASI 600 Urban VASAI VIRAR 121173
613 AVAS111537 ANITA CHINTAMAN VANJARI 900 Rural VASAI 126046
614 AVAS117340 SURESH KISAN GHATAL 600 Urban VASAI VIRAR 131851
615 AVAS99763 HEMANGI BHARAT VAITY 900 Urban VASAI VIRAR 114270
616 AVAS106236 MEENA RAVINDRA TANDEL 900 Urban VASAI VIRAR 120743
617 AVAS126985 DIANA JACKIE LOBO 600 Rural VASAI 141593
618 AVAS127177 PRECILLA VICTOR GONSALVES 600 Urban VASAI VIRAR 141785
619 AVAS117141 JULEKHA ABDUL REHMAN SHAIKH 600 Urban VASAI VIRAR 131652
620 AVAS125486 SUREKHA ANKUSH RAVATE 600 Rural VASAI 140094
621 AVAS125554 PALLAVI PRAKASH VASAIKAR 600 Urban VASAI VIRAR 140162
622 AVAS127016 RUBINA YAKUB GOGARI 600 Urban VASAI VIRAR 141624
623 AVAS102461 GLASI VALETIN BHATKHANDE 600 Urban VASAI VIRAR 116968
624 AVAS105384 VRISHALI TARAK KONDASKAR 900 Urban VASAI VIRAR 119891
625 AVAS112661 SUVARNA SANDEEP CHAVAN 600 Urban VASAI VIRAR 127170
626 AVAS116327 CHHAYA CHUDAMAN PATIL 600 Rural VASAI 130838
627 AVAS119814 IRENE ANTHONY PEREIRA 600 Urban VASAI VIRAR 134325
628 AVAS126941 NIDA HAMID SHAIKH 600 Urban VASAI VIRAR 141549
629 AVAS104691 NASIM HANIF SHAIKH 900 Urban VASAI VIRAR 119198
630 AVAS106651 SMITA IAZAC BHA ALYA 600 Urban VASAI VIRAR 121158
631 AVAS106659 INDU KISAN PUTI 600 Urban VASAI VIRAR 121166
632 AVAS111741 DEEPALI PRADIP NIRANJAN 900 Urban VASAI VIRAR 126250
633 AVAS116290 ANITA PETER DHOKTU 600 Urban VASAI VIRAR 130801
634 AVAS116304 MALTI DYANESHWAR HARNEKAR 900 Urban VASAI VIRAR 130815
635 AVAS116436 JYOTI JOHNY PADRIPATIL 600 Urban VASAI VIRAR 130947
636 AVAS117021 CLERA JOHNSON GHATYA 600 Urban VASAI VIRAR 131532
637 AVAS119731 KIRTI RAMA MORLIKHANDYA 600 Urban VASAI VIRAR 134242
638 AVAS121573 HEMLATA JAYWANT SANDAN 600 Urban VASAI VIRAR 136086
639 AVAS121801 ABDUL RASHID YAQUB NIRBAN 600 Urban VASAI VIRAR 136314
640 AVAS125497 JOSPINE JOHNSON SHIVA 600 Urban VASAI VIRAR 140105
641 AVAS125541 MANJULA VISHNU BANKOL 600 Urban VASAI VIRAR 140149
642 AVAS125574 AGNEL PETER MANBHAT 600 Urban VASAI VIRAR 140182
643 AVAS126989 KADEER KARIM SHAH 600 Urban VASAI VIRAR 141597
644 AVAS127181 RITA JOHNSON AGASKAR 600 Urban VASAI VIRAR 141789
645 AVAS116374 SUNITA VASANT BRAHME 600 Urban VASAI VIRAR 130885
646 AVAS127156 ALBINA PAUL FONSECA 600 Urban VASAI VIRAR 141764
647 AVAS119770 MEERA DILIP KATKAR 600 Urban VASAI VIRAR 134281
648 AVAS127025 CARVALHO MABLE VINCENT 600 Urban VASAI VIRAR 141633
649 AVAS99771 VANAJA S SHETTY 600 Urban VASAI VIRAR 114278
650 AVAS104679 VIDYA PRABHAKAR ACHARYA 900 Urban VASAI VIRAR 119186
651 AVAS104680 BEBY RAMESH SHEDAGE 900 Urban VASAI VIRAR 119187
652 AVAS104925 SHUBHANGI RAGHAV PEDNEKAR 600 Urban VASAI VIRAR 119432
653 AVAS111738 LAKSHMI NARESH PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 126247
654 AVAS116387 ANGELINA VINCENT LOPES 600 Urban VASAI VIRAR 130898
655 AVAS118625 JAYA KESHAV MEDHE 600 Urban VASAI VIRAR 133136
656 AVAS126991 RAJSHREE UDHAV INGALE 600 Urban VASAI VIRAR 141599
657 AVAS127148 SUSHMA MANOJ YADAV 900 Urban VASAI VIRAR 141756
658 AVAS127184 MANGAL JATINDRA DESAI 600 Urban VASAI VIRAR 141792
659 AVAS102459 VRASHALI KRISHNA DESAI 900 Urban VASAI VIRAR 116966
660 AVAS102468 BHAVAN JAYESH GANDHI 900 Urban VASAI VIRAR 116975
661 AVAS104675 SUDHA SURESH SAKPAL 900 Urban VASAI VIRAR 119182
662 AVAS104677 RANJANA MICHAEL DABRE 900 Urban VASAI VIRAR 119184
663 AVAS104678 SHIELA GABRIAL LOPES 900 Urban VASAI VIRAR 119185
664 AVAS104711 MILINDA AJAY PRASAD 900 Urban VASAI VIRAR 119218
665 AVAS104954 SAVITRI SHIVA PAWAR 900 Urban VASAI VIRAR 119461
666 AVAS105265 DAZY THOMAS CARVALLO 900 Urban VASAI VIRAR 119772
667 AVAS106537 MANJIRI DEVENDRA PATIL 900 Urban VASAI VIRAR 121044
668 AVAS106542 FARIDA AHMEDALI BOTI 600 Urban VASAI VIRAR 121049
669 AVAS111739 HEMLATA NANA PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 126248
670 AVAS111740 MANDA MAHENDRA MHATRE 900 Urban VASAI VIRAR 126249
671 AVAS113460 NILAM JAGDISH BHOIR 600 Urban VASAI VIRAR 127969
672 AVAS115301 SUNITA PASCAL DMELLO 600 Urban VASAI VIRAR 129812
673 AVAS115821 SHALINI ANKUSH KADAM 900 Urban VASAI VIRAR 130332
674 AVAS116201 VAIBHAV SANJAY SAKHALE 600 Urban VASAI VIRAR 130712
675 AVAS117020 SUNITA SURESH CHAVAN 600 Urban VASAI VIRAR 131531
676 AVAS119714 MANDA BANSI GAIKWAD 600 Urban VASAI VIRAR 134225
677 AVAS125544 SAYLI SURESH SHIRSEKAR 600 Urban VASAI VIRAR 140152
678 AVAS125558 SHIVRAM TUKARAM KOPTE 600 Urban VASAI VIRAR 140166
679 AVAS125577 KAVITA SANTOSH SHETTY 600 Urban VASAI VIRAR 140185
680 AVAS125587 AANI(ANITA) FRANCIS LOPES 600 Urban VASAI VIRAR 140195
681 AVAS127007 JULETA WALTER SAREJO 600 Urban VASAI VIRAR 141615
682 AVAS127021 SUREKHA NANDKISHOR SHIMPI 600 Urban VASAI VIRAR 141629
683 AVAS127468 KARUNA KIRAN SHELAR 600 Urban VASAI VIRAR 142076
684 AVAS127470 RAJASHREE SATISH PATIL 900 Urban VASAI VIRAR 142078
685 AVAS104709 BHARATI RAVI KHEVARA 900 Rural VASAI 119216
686 AVAS106655 JOEL DIAGO FERIERA 600 Rural VASAI 121162
687 AVAS106670 SHANTI LADKYA RAWATE 600 Rural VASAI 121177
688 AVAS116298 JOSPIN PAUL COUTINHO 600 Rural VASAI 130809
689 AVAS116360 APARNA RAMU KUVARA 600 Rural VASAI 130871
690 AVAS117325 SAVITRIBAI APPA JAWALE 600 Rural VASAI 131836
691 AVAS118628 LEENA RAYMOND COLACO 600 Rural VASAI 133139
692 AVAS119845 OLYMPIC NAZARETH ALMEIDA 600 Rural VASAI 134356
693 AVAS121565 ASHA DILIP BHOIR 600 Rural VASAI 136078
694 AVAS125490 LAXMI SACHIN GOWARI 600 Rural VASAI 140098
695 AVAS125550 SEETA SANJU KAKAD 600 Rural VASAI 140158
696 AVAS99775 VALERIAN MARSHAL GONSALVES 600 Urban VASAI VIRAR 114282
697 AVAS99852 LAVINA MICHAL ALMEIDA 600 Urban VASAI VIRAR 114359
698 AVAS103478 CAROL MICHAEL DCUNHA 600 Urban VASAI VIRAR 117985
699 AVAS103480 GEORGE ALEX DABRE 600 Urban VASAI VIRAR 117987
700 AVAS104690 LISTON MICHAEL KUTINHO 600 Rural VASAI 119197
701 AVAS105264 BABITA HARISHCHANDRA DESAI 600 Urban VASAI VIRAR 119771
702 AVAS111509 PUSHPA SUBHASH GHATAL 900 Rural VASAI 126018
703 AVAS116250 ABDEN PAUL DSOUZA 600 Rural VASAI 130761
704 AVAS116301 CEASER MANVEL CEREJO 600 Rural VASAI 130812
705 AVAS116384 MAGDALYNA JOHNSON LOPES 600 Urban VASAI VIRAR 130895
706 AVAS119159 KUNDA ANIL KHEDASKER 600 Rural VASAI 133670
707 AVAS122505 AKSHATA VIJAY SHINGADE 600 Urban VASAI VIRAR 137018
708 AVAS103448 KAMINI RAJESH BHOIR 900 Rural VASAI 117955
709 AVAS103453 RAKHI SHIRISH PAWAR 900 Rural VASAI 117960
710 AVAS106544 ANJALI HEMANT MHATRE 900 Rural VASAI 121051
711 AVAS106668 SUSHILA DUTTARAM BHOIR 900 Rural VASAI 121175
712 AVAS107518 PRAMILA VAIJNATH BHOIR 900 Rural VASAI 122026
713 AVAS111510 PRATIBHA GANESH NARKAR 900 Rural VASAI 126019
714 AVAS115836 PRATIBHA HARESHWAR PATIL 900 Rural VASAI 130347
715 AVAS116315 GAYATRI SUNIL BHOIR 600 Rural VASAI 130826
716 AVAS122585 DRAUPADI ANAND BHOIR 600 Rural VASAI 137098
717 AVAS125508 ZEENAT FIROZ PATEL 600 Rural VASAI 140116
718 AVAS111356 NAYANA GAJANAN GANDHU 900 Urban VASAI VIRAR 125865
719 AVAS117139 VISHNU BABU CHAVAN 600 Rural VASAI 131650
720 AVAS121562 SHOBHA UMESH BAGUL 600 Rural VASAI 136075
721 AVAS125592 DWARKA SURESH SANDANE 600 Rural VASAI 140200
722 AVAS106664 KALPANA MILIND SUTAR 900 Urban VASAI VIRAR 121171
723 AVAS109952 SUMAN MANOJ BHUJADA 900 Rural VASAI 124461
724 AVAS111332 ARCHANA ANANT KIRVE 600 Urban VASAI VIRAR 125841
725 AVAS118624 SUNITA GANGADHAR SHINDE 600 Rural VASAI 133135
726 AVAS118626 LATA VISHNU BHOIR 600 Rural VASAI 133137
727 AVAS120334 SAMEEDA SAMEER RAUT 600 Rural VASAI 134845
728 AVAS120465 VIJAY PANDURANG GHUMTEKAR 600 Rural VASAI 134977
729 AVAS121532 BHARATI NAGESH GANGEKAR 600 Rural VASAI 136045
730 AVAS103446 BEBI SUDAM BANGAD 900 Urban VASAI VIRAR 117953
731 AVAS106077 BABAN SHANKER KADAM 600 Urban VASAI VIRAR 120584
732 AVAS118615 NIRMALA PANDURANG PATIL 600 Rural VASAI 133126
733 AVAS104699 PRABHA MAHENDRA SHAH 600 Urban VASAI VIRAR 119206
734 AVAS119724 PRAMILA MOHAN JOSEPH 600 Urban VASAI VIRAR 134235
735 AVAS117372 TARABAI JANU PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 131883
736 AVAS116208 PRAMOD MANOHAR PEDNEKAR 600 Urban VASAI VIRAR 130719
737 AVAS116239 PRAMILA ATMARAM PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 130750
738 AVAS116302 SUNIL MANOHAR PARULEKAR 600 Urban VASAI VIRAR 130813
739 AVAS121651 VISHAKHA VINAYAK JADHAV 600 Urban VASAI VIRAR 136164
740 AVAS127015 GULAB ANKUSH KADAM 600 Urban VASAI VIRAR 141623
741 AVAS99857 NAYNA NARESH BHADRIKE 900 Urban VASAI VIRAR 114364
742 AVAS106662 SUJATA SURESH DHOTRE 600 Urban VASAI VIRAR 121169
743 AVAS111737 MANALI MAHESH PARAB 600 Urban VASAI VIRAR 126246
744 AVAS115872 RANJANA RAVINDRA MUDRAS 900 Urban VASAI VIRAR 130383
745 AVAS116205 PRIYANKA VINAY NARAVANE 600 Urban VASAI VIRAR 130716
746 AVAS116299 VISHWANATH MARUTI BHOGALE 600 Urban VASAI VIRAR 130810
747 AVAS116395 SUJATA BALU JADHAV 600 Rural VASAI 130906
748 AVAS119846 SHAKUNTALA SUNIL KHANDAGALE 600 Urban VASAI VIRAR 134357
749 AVAS120330 MANJU GANESH DABHI 600 Urban VASAI VIRAR 134841
750 AVAS125491 RADHA ASARAM CHOUDHARI 600 Urban VASAI VIRAR 140099
751 AVAS106653 GODFREE PASCOL PERIERA 600 Rural VASAI 121160
752 AVAS111353 DEEPALI BHUSHAN NAIK 900 Rural VASAI 125862
753 AVAS116287 BRONIL SYLVESTER MIRANDA 600 Rural VASAI 130798
754 AVAS116288 RICHARD DOMNIC GONSALVES 600 Rural VASAI 130799
755 AVAS116292 LARSON DOMNIC GONSALVES 600 Rural VASAI 130803
756 AVAS116294 SUBHASH TUKARAM KADAM 600 Urban VASAI VIRAR 130805
757 AVAS119811 PUSHPA SUBHASH KADAM 600 Rural VASAI 134322
758 AVAS121586 MADHURI DHARMENDRA THAKUR 600 Rural VASAI 136099
759 AVAS125480 ASHA GANESH THAPAD 600 Rural VASAI 140088
760 AVAS125595 SEEMA RAJESH PAWAR 600 Rural VASAI 140203
761 AVAS127472 SUNANDA JAGDISH PATANKAR 600 Urban VASAI VIRAR 142080
762 AVAS104692 SHOBHA ANTON FARGOSE 600 Rural VASAI 119199
763 AVAS105416 RAJESH BENJAMIN ALPHANSO 600 Rural VASAI 119923
764 AVAS106660 SANJIV JOHN PERIERA 600 Rural VASAI 121167
765 AVAS116319 CANDIDA LUCAS DMONTE 600 Rural VASAI 130830
766 AVAS116326 EUFRAGIN STEPHEN DMONTEE 600 Rural VASAI 130837
767 AVAS99766 VIDHAYA VINAYAK PATIL 900 Urban VASAI VIRAR 114273
768 AVAS103449 MARTIN PETER DBRITTO 900 Urban VASAI VIRAR 117956
769 AVAS103450 ROSY INAS DODTI 600 Urban VASAI VIRAR 117957
770 AVAS104686 LINUS LOUIS RODRIGUES 600 Rural VASAI 119193
771 AVAS104687 NATAL ELIS PEREIRA 600 Rural VASAI 119194
772 AVAS104688 RATNAPRABHA SANJAY WADEKAR 900 Rural VASAI 119195
773 AVAS104695 SIMON FRANCIS DABRE 600 Rural VASAI 119202
774 AVAS104697 MANOJ KRISHNA UMTOL 600 Rural VASAI 119204
775 AVAS104957 RUBINA SILVESTER FERNANDES 600 Rural VASAI 119464
776 AVAS105260 SULABHA JAGANNATH PATIL 600 Rural VASAI 119767
777 AVAS111508 JOEL ELIS ALMEIDA 600 Rural VASAI 126017
778 AVAS116381 REKHA GOVIND TANDEL 600 Rural VASAI 130892
779 AVAS117327 JOSEPH INAS DSOUZA 600 Rural VASAI 131838
780 AVAS125503 AKSHAY PANDURANG PATIL 600 Rural VASAI 140111
781 AVAS125511 NALINI PRADEEP MORE 600 Rural VASAI 140119
782 AVAS125546 HARSHALA ARUN MEHER 600 Rural VASAI 140154
783 AVAS125583 ALKA ROBERT RODRIGES 600 Rural VASAI 140191
784 AVAS116367 USHA PANDURANG JADHAV 600 Rural VASAI 130878
785 AVAS117033 AHILYA CHANDRAKANT CHAVAN 600 Rural VASAI 131544
786 AVAS117367 MANJULA MANGESH WAYADE 600 Rural VASAI 131878
787 AVAS125487 LAXMI GOPINATH BANIK 900 Rural VASAI 140095
788 AVAS103463 JOSEPH SALU ALMEIDA 600 Urban VASAI VIRAR 117970
789 AVAS104689 JACINTA SIMON DABRE 900 Rural VASAI 119196
790 AVAS104696 SANGITA SOHANPRATAP JADHAV 600 Rural VASAI 119203
791 AVAS105257 ANTHONY PHILIP DSILVA 600 Rural VASAI 119764
792 AVAS105258 SANTAN JOSEPH MARTIN 600 Rural VASAI 119765
793 AVAS105413 SHAILA SADANAND VAZE 600 Rural VASAI 119920
794 AVAS106663 SHAILA MICHAEL PERIERA 900 Rural VASAI 121170
795 AVAS116296 SUSHMA JACAB TUSCANO 600 Rural VASAI 130807
796 AVAS116324 JACINTA FELIX DABRE 600 Rural VASAI 130835
797 AVAS116364 MERI ANTON DABRE 600 Rural VASAI 130875
798 AVAS116383 KAMAL WILLIAM DABARE 600 Rural VASAI 130894
799 AVAS116386 SHOBHA REYNOLD PEREIRA 600 Rural VASAI 130897
800 AVAS125496 PRITI VILAS NAIK 600 Rural VASAI 140104
801 AVAS125500 GORDAN MICHAEL DALMET 600 Rural VASAI 140108
802 AVAS125506 ESTELA SALU TUSCANO 600 Rural VASAI 140114
803 AVAS125539 SAVITA NELSON DABRE 600 Rural VASAI 140147
804 AVAS125578 WREN ANTHONY TUSCANO 600 Rural VASAI 140186
805 AVAS99850 ANITA ANIL JOSHI 600 Urban VASAI VIRAR 114357
806 AVAS104710 ARVIND DEORAM GHARAT 600 Rural VASAI 119217
807 AVAS106508 GEETA DHANJI VARTHA 600 Rural VASAI 121015
808 AVAS116401 CLERA INAS COELHO 600 Rural VASAI 130912
809 AVAS117319 JULIUS PHILIP SILVERA 600 Rural VASAI 131830
810 AVAS121537 ELIZABETH ANGEL COUTINHO 600 Rural VASAI 136050
811 AVAS105261 MARGARET VICTOR COELHO 600 Urban VASAI VIRAR 119768
812 AVAS116289 ROYAL JOSEPH FERREIRA 600 Rural VASAI 130800
813 AVAS116295 SATISH HARIDAS ZIMAL 600 Rural VASAI 130806
814 AVAS118446 NORBERT DOMINIC COLACO 600 Rural VASAI 132957
815 AVAS118629 CALLET AUGUSTINE GHONSALVES 600 Rural VASAI 133140
816 AVAS125582 AUDRI RICHARD PEREIRA 600 Rural VASAI 140190
817 AVAS126984 JULIE FABIAN PEREIRA 600 Rural VASAI 141592
818 AVAS116307 KIRAN SANTOSH PARDESHI 600 Rural VASAI 130818
819 AVAS117140 SUVIDHA SANTOSH PUNASKAR 600 Urban VASAI VIRAR 131651
820 AVAS117344 RAJASHRI GOPAL SHINDE 600 Rural VASAI 131855
821 AVAS118621 SUNITA SUNIL NAWAR 600 Urban VASAI VIRAR 133132
822 AVAS120463 MEENA AJAY KHARA 600 Urban VASAI VIRAR 134975
823 AVAS120907 SUNANDA SAKHARAM PARAB 600 Urban VASAI VIRAR 135419
824 AVAS125585 MANGALA PITER PATEKAR 600 Urban VASAI VIRAR 140193
825 AVAS106527 ASHA SANTOSH DESAI 900 Urban VASAI VIRAR 121034
826 AVAS111374 MANDA SURESH KAMATEKAR 900 Urban VASAI VIRAR 125883
827 AVAS116457 HEMANT TUKARAM KHADE 600 Urban VASAI VIRAR 130968
828 AVAS117032 PRACHI ATUL GANGN 600 Rural VASAI 131543
829 AVAS117057 PRATIBHA PRAKASH MEDHEKAR 600 Rural VASAI 131568
830 AVAS119174 ASHWINI RAMESH MANDAVKAR 600 Urban VASAI VIRAR 133685
831 AVAS119857 JITESH DAYABHAI PANCHAL 600 Urban VASAI VIRAR 134368
832 AVAS120909 DIPAK TUKARAM SAWANT 600 Urban VASAI VIRAR 135421
833 AVAS121557 MANISHA BHAGWAN CHALKE 600 Urban VASAI VIRAR 136070
834 AVAS122593 RENUKA HARIDAS RATHOD 600 Urban VASAI VIRAR 137106
835 AVAS125484 TEJASWINI VILAS PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 140092
836 AVAS111641 RESHMA DILIP CHAVAN 900 Urban VASAI VIRAR 126150
837 AVAS116313 RAJSHRI MAHENDRA SORTE 900 Urban VASAI VIRAR 130824
838 AVAS117349 SUBHASH DAMODAR PATARI 600 Rural VASAI 131860
839 AVAS120940 NARMADA KONDIBA DUDHANE 600 Urban VASAI VIRAR 135452
840 AVAS126987 VAISHALI VITTHAL CHENDVANKAR 600 Urban VASAI VIRAR 141595
841 AVAS100899 VIDHITA VIKAS MOHITE 900 Urban VASAI VIRAR 115406
842 AVAS106657 RAVINA RAMDAS PARVADI 900 Urban VASAI VIRAR 121164
843 AVAS125579 PRABHAVATI VIKAS PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 140187
844 AVAS111372 JAYASHREE DEVRAO CHURI 600 Rural VASAI 125881
845 AVAS102469 PANKAJ SHANTARAM AHIRE 600 Urban VASAI VIRAR 116976
846 AVAS106091 PRAMILA KAMLAKAR GAWAD 900 Rural VASAI 120598
847 AVAS111370 BHANUBAI BHALCHANDRA MHATRE 600 Rural VASAI 125879
848 AVAS111640 ARFAT ASLAM KHAN 600 Urban VASAI VIRAR 126149
849 AVAS116291 ANJEL ANTON MANKAR 600 Urban VASAI VIRAR 130802
850 AVAS116293 SANJAY PEDRU PHULYA 600 Urban VASAI VIRAR 130804
851 AVAS99761 AMOL NARAYAN MHATRE 600 Rural VASAI 114268
852 AVAS111513 KANCHAN KAMALAKAR JADHAV 600 Rural VASAI 126022
853 AVAS111535 SUGANDHA VIJAY MEHER 900 Rural VASAI 126044
854 AVAS111540 YAMUNA VASUDEO PATIL 600 Rural VASAI 126049
855 AVAS119708 BHARAT CHINTAMAN MHATRE 600 Rural VASAI 134219
856 AVAS103451 BHARATI BHALCHANDRA KINI 900 Rural VASAI 117958
857 AVAS104681 RAMA NAVSHYA UMATOL 900 Rural VASAI 119188
858 AVAS106661 MANGAL UTTAM KENDRE 600 Rural VASAI 121168
859 AVAS107495 RANJANA RAVINDRA GHARAT 900 Rural VASAI 122003
860 AVAS111565 SUNANDA BABURAO VAZE 600 Rural VASAI 126074
861 AVAS111567 SAVITA LAXMAN SAYARA 600 Rural VASAI 126076
862 AVAS103479 MANGESH DATTARAM BHARATAV 600 Urban VASAI VIRAR 117986
863 AVAS117345 KANCHAN SANTOSH KHALANEKAR 600 Rural VASAI 131856
864 AVAS127002 VARSHA VIJAY JHANJ 600 Urban VASAI VIRAR 141610
865 AVAS106671 DEVIDAS JAYWANT KENGAR 600 Rural VASAI 121178
866 AVAS116251 PRASHANT HANUMANT SATHE 600 Rural VASAI 130762
867 AVAS99807 SUNIL MADHUKAR PATIL 600 Rural VASAI 114314
868 AVAS99855 MALI BALU NAGWASHI 900 Rural VASAI 114362
869 AVAS102466 ANITA VILAS URADE 900 Rural VASAI 116973
870 AVAS102467 DILIP SHIVRAM GHARAT 600 Rural VASAI 116974
871 AVAS104676 VASANTI VASANT GHATAL 900 Rural VASAI 119183
872 AVAS104682 SUNANDA TULSHIRAM BAMBARE 900 Rural VASAI 119189
873 AVAS104683 NARENDRA TUKARAM PATIL 600 Rural VASAI 119190
874 AVAS104684 SUNITA SANTOSH JADHAV 900 Rural VASAI 119191
875 AVAS104685 VIJAYA EKNATH PATIL 600 Rural VASAI 119192
876 AVAS104708 SANTOSH SHANTARAM PATIL 600 Rural VASAI 119215
877 AVAS104920 SURESH TRIMBAK GHARAT 600 Rural VASAI 119427
878 AVAS105256 RAVITA RAVINDRA KATESKAR 900 Rural VASAI 119763
879 AVAS106511 PREMA MAHADEO CHAUDHARY 600 Rural VASAI 121018
880 AVAS106656 RANJANA CHINTU BHOPI 600 Rural VASAI 121163
881 AVAS106658 AANTU TATYA DUMADA 600 Rural VASAI 121165
882 AVAS106665 SHANU NAMDEO MHASE 900 Rural VASAI 121172
883 AVAS106667 YASHODA NARSU KARELA 900 Rural VASAI 121174
884 AVAS106672 DILIP DAMU SAMBARE 600 Rural VASAI 121179
885 AVAS107757 BARKU SUKARYA VARTHA 600 Rural VASAI 122265
886 AVAS111329 PRAMILA PANDHARI BARADE 900 Rural VASAI 125838
887 AVAS111360 SANGITA BARAKYA BASAVANT 900 Rural VASAI 125869
888 AVAS111512 ASHOK KASHINATH DABHADKAR 900 Rural VASAI 126021
889 AVAS111514 NARENDRA KASHINATH MOKASHI 900 Rural VASAI 126023
890 AVAS111604 KALPANA KISAN PARED 900 Rural VASAI 126113
891 AVAS112693 TAI SAKHARAM KATELA 600 Rural VASAI 127202
892 AVAS115854 GIRIJA ATMARAM MEGHWALE 900 Rural VASAI 130365
893 AVAS116189 SANTOSH LALLU PATIL 600 Rural VASAI 130700
894 AVAS116305 GULAB RAMESH BAMNE 600 Rural VASAI 130816
895 AVAS116325 MANISHA MADAN PATIL 600 Rural VASAI 130836
896 AVAS116347 YAMUNA SOMWAR SAWAR 600 Rural VASAI 130858
897 AVAS117024 SANIKA SANTOSH GHARAT 600 Urban VASAI VIRAR 131535
898 AVAS117341 SAMPADA SANJAY THAKARE 600 Rural VASAI 131852
899 AVAS117351 SUGANDHA AMRUT PARED 600 Rural VASAI 131862
900 AVAS118627 NETRA NARESH PARADHI 600 Rural VASAI 133138
901 AVAS119160 MANSI MILIND SOMVANSHI 600 Rural VASAI 133671
902 AVAS119161 SHILA CHANDRAKANT PATIL 600 Rural VASAI 133672
903 AVAS119178 SAVITA SADANAND MOKASHI 600 Rural VASAI 133689
904 AVAS119710 SHOBHA AMAR MORE 900 Rural VASAI 134221
905 AVAS119715 VAISHALI VASUDEV PATIL 600 Rural VASAI 134226
906 AVAS119843 DARSHANA DINKAR KINI 600 Rural VASAI 134354
907 AVAS120332 UMESH BHAGVAN PATIL 600 Rural VASAI 134843
908 AVAS120335 LAXMI PARSHURAM GHATAL 600 Rural VASAI 134846
909 AVAS120452 ANANDI SOMA MADHVI 600 Rural VASAI 134964
910 AVAS120461 SUREKHA SURESH PADAVI 600 Rural VASAI 134973
911 AVAS120464 GAURI NATHU KARPAT 600 Rural VASAI 134976
912 AVAS120493 KAMAL ANANTA PATIL 600 Rural VASAI 135005
913 AVAS121529 SUNITA SANJAY JADHAV 600 Rural VASAI 136042
914 AVAS121536 JYOTI DIPAK LONDE 600 Rural VASAI 136049
915 AVAS121589 ASHA NARESH TUMDA 600 Rural VASAI 136102
916 AVAS122582 PRAMILA PRABHAKAR KINI 600 Rural VASAI 137095
917 AVAS122592 RAMA NANA MALI 600 Rural VASAI 137105
918 AVAS125479 BANDU CHIMA KORDA 600 Rural VASAI 140087
919 AVAS125485 ASHA CHANDRAKANT PATIL 600 Rural VASAI 140093
920 AVAS125489 BABITA BABAN PATIL 600 Rural VASAI 140097
921 AVAS125492 ANITA GOVIND BHUJARE 600 Rural VASAI 140100
922 AVAS125493 VINANTI VILAS TARE 600 Rural VASAI 140101
923 AVAS125494 NANDA NANDU KOTHARI 600 Rural VASAI 140102
924 AVAS125495 SURESH KRUSHNA GHARAT 600 Rural VASAI 140103
925 AVAS125501 GEETA GANESH PATIL 600 Rural VASAI 140109
926 AVAS125548 GULAB SUNIL HARANE 600 Rural VASAI 140156
927 AVAS125552 SUMANTA MADHUKAR GOVARI 600 Rural VASAI 140160
928 AVAS125576 SUVARNA KASHINATH PATIL 600 Rural VASAI 140184
929 AVAS125598 PUSHPA CHANDRAKANT BIRWADKAR 600 Rural VASAI 140206
930 AVAS126509 RAVINDRA PANDURANG VAZE 600 Rural VASAI 141117
931 AVAS126976 SAVITRI SUKUR KUDU 600 Rural VASAI 141584
932 AVAS126982 NAYANA SANTOSH MADAVI 600 Rural VASAI 141590
933 AVAS127018 JAYASHRI JAGANATH PATIL 600 Rural VASAI 141626
934 AVAS127164 ANITA ANANTA KINI 600 Rural VASAI 141772
935 AVAS127247 KANTA KATHOD PATIL 600 Rural VASAI 141855
936 AVAS127254 DARSHANA UMESH VAZE 600 Rural VASAI 141862
937 AVAS104693 BISMILLA ASIF SHAIKH 900 Urban VASAI VIRAR 119200
938 AVAS104706 SANDESH MAHADEO DEOLEKAR 600 Urban VASAI VIRAR 119213
939 AVAS106538 VAISHALI VIJAY SHELAR 900 Urban VASAI VIRAR 121045
940 AVAS106654 SANTOSH SADANAND TEMKAR 600 Urban VASAI VIRAR 121161
941 AVAS111358 VISHWANATH JANBA WANJOLE 900 Urban VASAI VIRAR 125867
942 AVAS118451 ASHWINI BHAGWAN KADAM 600 Rural VASAI 132962
943 AVAS99760 CYNTHYA ALBAN PEREIRA 600 Urban VASAI VIRAR 114267
944 AVAS103483 RUFINA ANACLET CARVALHO 600 Urban VASAI VIRAR 117990
945 AVAS125504 PILIBAI PEDRU MARTIN 600 Rural VASAI 140112
946 AVAS111558 SUCHITRA SANTOSH DABHOLKAR 900 Rural VASAI 126067
947 AVAS106650 SEBESTIAN ELIAS FERNANDES 600 Rural VASAI 121157
948 AVAS116317 GRACY JONAS DMELLO 600 Rural VASAI 130828
949 AVAS116397 JOSEPHINE ASSIS PEREIRA 600 Urban VASAI VIRAR 130908
950 AVAS116398 BRIJET RICHARD GONSALVES 600 Rural VASAI 130909
951 AVAS119176 ANITA SANDEEP VANGE 600 Rural VASAI 133687
952 AVAS120454 MAGGI MARSHAL FERNANDES 600 Rural VASAI 134966
953 AVAS120459 BENEDICTA SEBESTIN MACHADO 600 Rural VASAI 134971
954 AVAS122588 SURESH PADYA PUJARI 600 Rural VASAI 137101
955 AVAS125481 MILTON ELIAS LOPES 600 Rural VASAI 140089
956 AVAS125499 MARY XAVIER DSILVA 600 Rural VASAI 140107
957 AVAS104674 JESSY NAZARETH PEREIRA 600 Rural VASAI 119181
958 AVAS111736 NAZARETH JOSEPH PEREIRA 600 Urban VASAI VIRAR 126245
959 AVAS116400 ARUNA BAKELAL THAKUR 600 Rural VASAI 130911
960 AVAS125507 REENA DENIS DSILVA 600 Rural VASAI 140115
961 AVAS125584 NATAL FRANCIS RODRIGUES 600 Rural VASAI 140192
962 AVAS125586 LOUIZA LOUIS DBRITTO 600 Rural VASAI 140194
963 AVAS117138 PRAVIN YASHWANT UAMRASKER 600 Rural VASAI 131649
964 AVAS119175 MANJULA BABURAO TUMBADA 600 Rural VASAI 133686
965 AVAS119177 FARAN IRFAN SHAIKH 600 Rural VASAI 133688
966 AVAS125580 RAJESH SUDAM PATOCHA 600 Urban VASAI VIRAR 140188
967 AVAS111628 GOPICHANDRA HARISHCHANDRA NAKTI 600 Urban VASAI VIRAR 126137
968 AVAS02933 ALKA JITENDRA PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 145541
969 AVAS00339 MALATI ATMARAM MATRE 600 Urban VASAI VIRAR 156147
970 AVAS02056 NALINI PARSHURAM MHATRE 600 Rural VASAI 144664
971 AVAS00966 NILIMA BHALCHANDRA PATIL 600 Rural VASAI 151774
972 AVAS00381 LORETTA SIMON DSOUZA 600 Urban VASAI VIRAR 156189
973 AVAS127490 GULAB SHANKAR SHIRONDE 600 Rural VASAI 142098
974 AVAS01155 ANAND YADNESHWAR PATIL 600 Rural VASAI 143763
975 AVAS00429 SAVITRI MANYA DUBLI 600 Rural VASAI 153337
976 AVAS00077 LAXMI ANIL GHOLE 600 Urban VASAI VIRAR 153385
977 AVAS00500 MANOJ VISHWAMBHARNATH TIWARI 600 Urban VASAI VIRAR 157308
978 AVAS127491 ALKA BHANUDAS NAIK 600 Rural VASAI 142099
979 AVAS02302 SANGITA VINAYAK PADVALE 600 Rural VASAI 144910
980 AVAS02318 HEMANGI HEMANT BHOIR 600 Rural VASAI 144926
981 AVAS00962 VASANTI BABURAO NAVRAT 600 Urban VASAI VIRAR 151770
982 AVAS00421 MANISHA RAMCHANDRA REWALE 600 Rural VASAI 153329
983 AVAS00425 VARSHA NAGESH PATIL 600 Rural VASAI 153333
984 AVAS127492 KUSUM DATTATREY MHATRE 600 Rural VASAI 142100
985 AVAS00995 PUSHPA KALURAM VANGAD 600 Rural VASAI 143603
986 AVAS00996 ANUSAYA GOVIND KENDU 600 Rural VASAI 143604
987 AVAS01003 MALATI DAMODAR PATIL 600 Rural VASAI 143611
988 AVAS01004 TULSHI SAKHARAM BABAR 600 Rural VASAI 143612
989 AVAS01007 JAMANA SHANTARAM PAREKAR 600 Rural VASAI 143615
990 AVAS01088 FARIDA HABIB SHAIKH 600 Rural VASAI 143696
991 AVAS01110 SHABANA BURHAN PATEL 600 Rural VASAI 143718
992 AVAS02064 SUCHITA RAJESH WAGHMARE 600 Rural VASAI 144672
993 AVAS02065 SHANTABAI SITARAM SAVARA 600 Rural VASAI 144673
994 AVAS02142 SHEVANTI CHAITYA TALEKAR 600 Rural VASAI 144750
995 AVAS04071 CHANCHALA SUNIL CHAVARE 900 Rural VASAI 146679
996 AVAS00943 YESHBAI ANANT DHANU 600 Rural VASAI 151751
997 AVAS00950 BANO ABDUL GAVIT 600 Rural VASAI 151758
998 AVAS00335 MINA GAJANAN MHATRE 600 Rural VASAI 156143
999 AVAS00355 MIRA KRISHNA KINI 600 Rural VASAI 156163
1000 AVAS00393 KRISHNA VASUDEV KHELYA 600 Rural VASAI 156201
1001 AVAS00394 PRAKASH YASHWANT PAREKAR 600 Rural VASAI 156202
1002 AVAS00395 NARESH MORESHWAR PATIL 600 Rural VASAI 156203
1003 AVAS00396 CHITRA GURUNATH KERKAR 900 Rural VASAI 156204
1004 AVAS127489 CEASER JOHN MACHADO 600 Rural VASAI 142097
1005 AVAS02062 MARY DOMNIC DMELLO 600 Rural VASAI 144670
1006 AVAS04097 RAKHI RAHUL CHAUHAN 900 Urban VASAI VIRAR 146705
1007 AVAS00941 ASHA VALERIAN DESOUZA 600 Rural VASAI 151749
1008 AVAS00960 DOROTHY XAVIER REBELLO 900 Urban VASAI VIRAR 151768
1009 AVAS00069 VAISHALI MITTI SAMAL 900 Urban VASAI VIRAR 153377
1010 AVAS00334 GEETA ATUL GOVARI 900 Urban VASAI VIRAR 156142
1011 AVAS04106 AGNES ANTHONY DEMELLO 900 Urban VASAI VIRAR 146714
1012 AVAS00961 ARTI AJAY RAUT 900 Urban VASAI VIRAR 151769
1013 AVAS00332 SHABANA MOHSIN PATEL 900 Urban VASAI VIRAR 156140
1014 AVAS00146 MAMTA VIKAS RAUT 600 Urban VASAI VIRAR 148454
1015 AVAS00383 SANTOSH DATTATRAY CHAUDHARI 600 Urban VASAI VIRAR 156191
1016 AVAS01026 SANTOSH DATTATRAY CHAUDHARI 600 Urban VASAI VIRAR 156834
1017 AVAS02316 RABAK SAOROK DARPALKAR 600 Urban VASAI VIRAR 144924
1018 AVAS04127 MANDA DNYANESHWAR PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 146735
1019 AVAS00747 POONAM ANTON PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 143355
1020 AVAS02059 ASHRAF ASLAM ANSARI 600 Urban VASAI VIRAR 144667
1021 AVAS02141 PARVATI KASHINATH SANDAN 600 Urban VASAI VIRAR 144749
1022 AVAS02337 RAVI DAMODAR BAJYA 600 Urban VASAI VIRAR 144945
1023 AVAS03001 PRICILLA FRANCIS DSILVA 600 Urban VASAI VIRAR 145609
1024 AVAS03008 NADIYA JALALUDIN MAHENDRANI 600 Urban VASAI VIRAR 145616
1025 AVAS00258 SHAKUNTALA MADHUKAR PERKAR 900 Urban VASAI VIRAR 148566
1026 AVAS00264 ARCHANA SANJAY TANDLEKAR 900 Urban VASAI VIRAR 148572
1027 AVAS00080 PRACHIANT PRASHANT KAPADI 900 Urban VASAI VIRAR 153388
1028 AVAS00388 DARSHANA PASKU MANABHAT 600 Urban VASAI VIRAR 156196
1029 AVAS00390 MOTILAL GALSNGH RATHOD 600 Urban VASAI VIRAR 156198
1030 AVAS00466 GRETA SANJAY CIRVEL 600 Urban VASAI VIRAR 153374
1031 AVAS00338 TANUJA DATTATREY PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 156146
1032 AVAS02139 BHAGIRATHI LAXMANRAO UGALE 600 Urban VASAI VIRAR 144747
1033 AVAS02180 MAHENDRA MANOHAR JADHAV 600 Urban VASAI VIRAR 144788
1034 AVAS127533 SHAILA MICHAEL CEREJO 600 Urban VASAI VIRAR 142141
1035 AVAS00998 IRFAN AMIRALI JIWANI 600 Urban VASAI VIRAR 143606
1036 AVAS01139 NASEEM ARIF SARVAYYA 600 Urban VASAI VIRAR 143747
1037 AVAS02940 PINKY RAMDAS GAHLE 600 Urban VASAI VIRAR 145548
1038 AVAS04122 RENUKA RAMESH HEGDE 900 Urban VASAI VIRAR 146730
1039 AVAS00266 LUIZA NAZARETH FARNANDES 600 Urban VASAI VIRAR 148574
1040 AVAS00445 VRUSHALI DATTARAM GOSAVI 600 Urban VASAI VIRAR 153353
1041 AVAS00082 PURNIMA JAYESH SAOLANI 600 Urban VASAI VIRAR 153390
1042 AVAS127475 FATIMA DOMNIC GOMES 600 Urban VASAI VIRAR 142083
1043 AVAS01000 ALISHA KARIM LALANI 600 Urban VASAI VIRAR 143608
1044 AVAS01026 ALKA MANOHAR GHARAT 600 Urban VASAI VIRAR 143634
1045 AVAS01118 DEVYANI KESARI MHATRE 600 Urban VASAI VIRAR 143726
1046 AVAS01121 TARA SADANAND PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 143729
1047 AVAS01122 KUSUM PANDHARINATH PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 143730
1048 AVAS01142 RAHIM SHABUDDIN SAYANI 600 Urban VASAI VIRAR 143750
1049 AVAS02066 SWATI RAJU JAIN 900 Urban VASAI VIRAR 144674
1050 AVAS02071 TAIMMA TIPANNA PUJARI 600 Urban VASAI VIRAR 144679
1051 AVAS02217 CHHAYA VIJAY GUPTA 900 Urban VASAI VIRAR 144825
1052 AVAS03010 VAISHALI ASHOK CHAVAN 600 Urban VASAI VIRAR 145618
1053 AVAS03014 PRAKASH CHANDUBHAI WAGHELA 600 Urban VASAI VIRAR 145622
1054 AVAS03195 BHARATI DHANANJAY PATIL 900 Urban VASAI VIRAR 145803
1055 AVAS04093 JEFFY JOSE 900 Urban VASAI VIRAR 146701
1056 AVAS04112 SNEHA SUDHIR PALKAR 900 Urban VASAI VIRAR 146720
1057 AVAS00261 TARA RAJNATH YADAV 600 Urban VASAI VIRAR 148569
1058 AVAS00283 SAYRA SALIM KHATRI 900 Urban VASAI VIRAR 148591
1059 AVAS00700 ASMITA SUBHASH JADHAV 900 Urban VASAI VIRAR 149008
1060 AVAS00840 CLEARINA FRANCIS GONSALVES 900 Urban VASAI VIRAR 151648
1061 AVAS00938 SAHSWATI SUBHASH PARAB 900 Urban VASAI VIRAR 151746
1062 AVAS00942 SHIVANI SHIVAJI PAWAR 900 Urban VASAI VIRAR 151750
1063 AVAS00951 MEENA HARESHWAR MHATRE 900 Urban VASAI VIRAR 151759
1064 AVAS00957 JAYESH SAHADEV KADAM 600 Urban VASAI VIRAR 151765
1065 AVAS00414 SAVITA SHANTARAM JADHAV 600 Urban VASAI VIRAR 153322
1066 AVAS00073 LANEL WILLIAM RICHARD REBELLO 600 Urban VASAI VIRAR 153381
1067 AVAS00081 VIJAYA PRAKASH AHIRE 900 Urban VASAI VIRAR 153389
1068 AVAS00084 NASEEM SHAUKATALI SHAIKH 600 Urban VASAI VIRAR 153392
1069 AVAS00385 PRAVEEN DEENDAYAL GAIROLA 600 Urban VASAI VIRAR 156193
1070 AVAS00387 KASHINATH RAMCHANDRA GOVALE 600 Urban VASAI VIRAR 156195
1071 AVAS02284 LUMINA JOHN DABRE 600 Rural VASAI 144892
1072 AVAS00924 SHUBHANGI DEEPAK RAUT 600 Rural VASAI 151732
1073 AVAS00344 LADKU SUBHASH AAHADI 900 Urban VASAI VIRAR 156152
1074 AVAS01154 BINA IVAN DCUNHA 600 Rural VASAI 143762
1075 AVAS02296 ROYAL ELIAS DSILVA 600 Rural VASAI 144904
1076 AVAS02334 RAMCHANDRA RAMU KOLEKAR 600 Rural VASAI 144942
1077 AVAS02941 SANJAY SUKUR BHOIR 600 Rural VASAI 145549
1078 AVAS00287 MARY DEVPUTRA KARBIL 900 Urban VASAI VIRAR 148595
1079 AVAS00083 JENITA SUHAS FEREIRA 900 Rural VASAI 153391
1080 AVAS127487 JONAS SANJYAV POGOTE 600 Rural VASAI 142095
1081 AVAS00337 JYOTSNA JANARDAN PATIL 600 Rural VASAI 156145
1082 AVAS01119 HIRUBAI HARESHWAR BHOIR 600 Rural VASAI 143727
1083 AVAS01120 ANITA RAVINDRA PATIL 600 Rural VASAI 143728
1084 AVAS02103 MADHUKAR RAVINDRA MANDAL 600 Urban VASAI VIRAR 144711
1085 AVAS02109 SANGITA CHANDRAKANT DHANPAL 600 Urban VASAI VIRAR 144717
1086 AVAS01219 RUPALI PADMAKAR PATIL 600 Rural VASAI 150427
1087 AVAS01220 MAINA BHALCHANDRA PATIL 600 Rural VASAI 150428
1088 AVAS00939 RATNAPRABHA BHIVRAJ BHOIR 600 Rural VASAI 151747
1089 AVAS00958 SATISH LAHANIJI TAPRE 900 Urban VASAI VIRAR 151766
1090 AVAS00465 MALATI VIJY BHOIR 900 Rural VASAI 153373
1091 AVAS00336 BHAGYASHRI PANDURANG BHOIR 600 Rural VASAI 156144
1092 AVAS00352 MANJULA ASHOK GANGEKAR 900 Urban VASAI VIRAR 156160
1093 AVAS00379 ASHA DATTARAM BHOIR 600 Urban VASAI VIRAR 156187
1094 AVAS00391 USHA GANGADHAR BHOIR 600 Rural VASAI 156199
1095 AVAS00386 SANTOSH VISHNU BHAVAR 600 Urban VASAI VIRAR 156194
1096 AVAS00919 MANISHA RAHUL MAHAJAN 600 Urban VASAI VIRAR 143527
1097 AVAS00845 SUREKHA NARESH BHOIR 900 Urban VASAI VIRAR 151653
1098 AVAS00513 MEENA MAHENDRABHAI SOLANKI 900 Urban VASAI VIRAR 156321
1099 AVAS01107 RAMESH JAIRAM SAWANT 600 Urban VASAI VIRAR 143715
1100 AVAS02060 SAHDEV ANNAPA NERLEKAR 600 Urban VASAI VIRAR 144668
1101 AVAS02106 CLETA JEROME FERNANDES 600 Urban VASAI VIRAR 144714
1102 AVAS02307 RESHMA SANTOSH JADHAV 600 Urban VASAI VIRAR 144915
1103 AVAS00959 SANGITA SANJAY VALVI 600 Rural VASAI 151767
1104 AVAS00200 RUCHITA RAJESH GHOLAP 900 Urban VASAI VIRAR 152308
1105 AVAS00434 MEENA NANDKISHOR MOHITE 600 Rural VASAI 153342
1106 AVAS00366 SUSHMA SANJAY GAWAD 900 Urban VASAI VIRAR 156174
1107 AVAS00374 RAJANI HARESHWAR GAWAD 900 Urban VASAI VIRAR 156182
1108 AVAS01009 MAYURI MAHENDRA ZAGADE 900 Urban VASAI VIRAR 143617
1109 AVAS04103 SNEHA SURESH SHIRKE 900 Urban VASAI VIRAR 146711
1110 AVAS00263 DIGVIJAY GURUNATH ALWE 600 Urban VASAI VIRAR 148571
1111 AVAS00968 ANITA AMAR GAIKWAD 900 Urban VASAI VIRAR 151776
1112 AVAS00343 SUNITA VILAS PATIL 900 Urban VASAI VIRAR 156151
1113 AVAS01091 JAYWANTI DINKAR PATIL 600 Rural VASAI 143699
1114 AVAS05665 SUPRIYA SHARAD SHINDE 900 Urban VASAI VIRAR 148273
1115 AVAS00450 SNEHLATA NAVINCHANDRA KHATRI 600 Urban VASAI VIRAR 153358
1116 AVAS00274 SHAILA JOSEPH LOPES 900 Urban VASAI VIRAR 148582
1117 AVAS00997 FATIMA IJIDOR ALPHANSO 600 Rural VASAI 143605
1118 AVAS01005 SANDHYA S. MENEZES 600 Rural VASAI 143613
1119 AVAS02282 CAROL FELIX DCOSTA 600 Rural VASAI 144890
1120 AVAS00913 MANJU RAYMOND MOT 900 Rural VASAI 151721
1121 AVAS00375 SANGEETA CEVIN ALMEDA 900 Urban VASAI VIRAR 156183
1122 AVAS127486 JAYENDRA DATTATREYA VIRKAR 600 Rural VASAI 142094
1123 AVAS01152 NOORI SIMON DSOUZA 600 Rural VASAI 143760
1124 AVAS00443 RAJARAM DAJI IRKAR 600 Rural VASAI 153351
1125 AVAS00467 USHA SHANKAR PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 153375
1126 AVAS00356 CICILIYA SIMON DABRE 600 Urban VASAI VIRAR 156164
1127 AVAS00260 RAJU HIRASINGH RATHOD 900 Rural VASAI 148568
1128 AVAS04369 JOYCE WILLIAM LOPES 900 Rural VASAI 146977
1129 AVAS04090 ALKA SUNIL JADHAV 900 Urban VASAI VIRAR 146698
1130 AVAS00952 LAXMI ANIL RAV 600 Urban VASAI VIRAR 151760
1131 AVAS04098 KALPANA VISHNU UMBARSADE 900 Urban VASAI VIRAR 146706
1132 AVAS00459 BLANCY SEBESTIAN COLASO 600 Urban VASAI VIRAR 153367
1133 AVAS01117 VAIBHAVI VIJAY PATOLE 600 Urban VASAI VIRAR 143725
1134 AVAS02216 ANJALI SATYAVAN SHINDE 600 Urban VASAI VIRAR 144824
1135 AVAS02314 JAYA PRASHANT MANNA 600 Urban VASAI VIRAR 144922
1136 AVAS02938 VANDANA MAHADEV AALIM 600 Urban VASAI VIRAR 145546
1137 AVAS03186 NATALIA JEROME FERNANDES 600 Urban VASAI VIRAR 145794
1138 AVAS04092 RINA RAMCHANDRA ADHIKARI 600 Urban VASAI VIRAR 146700
1139 AVAS00239 SHAMBHU RAJDEV CHAUHAN 600 Urban VASAI VIRAR 148547
1140 AVAS00257 KALPANA JANARDAN KAP 900 Urban VASAI VIRAR 148565
1141 AVAS00285 CHHAYA ASHOK NIJAMPURKAR 900 Urban VASAI VIRAR 148593
1142 AVAS00292 PALLAVI PRAKASH JADHAV 900 Urban VASAI VIRAR 148600
1143 AVAS00954 NAGENDRA RAJKUMAR DUBE 600 Urban VASAI VIRAR 151762
1144 AVAS00078 ASLAM ALI SAYYAD 600 Urban VASAI VIRAR 153386
1145 AVAS00949 ROHINI RAKESH SAVARDEKAR 900 Urban VASAI VIRAR 143557
1146 AVAS01123 MANGLA MAHESH JOSHI 600 Urban VASAI VIRAR 143731
1147 AVAS02119 ASMITA ASHOK AGARE 600 Urban VASAI VIRAR 144727
1148 AVAS00240 BHIMRAJ NARAYAN KHAIRE 600 Urban VASAI VIRAR 148548
1149 AVAS00276 RAJESHREE SANDEEP SAWANT 900 Urban VASAI VIRAR 148584
1150 AVAS00948 MANISHA RAJU TOPANE 900 Urban VASAI VIRAR 151756
1151 AVAS00461 MANDA SADASHIV KURDHEKAR 600 Urban VASAI VIRAR 153369
1152 AVAS00291 SNEHA SUDHAKAR CHILE 600 Urban VASAI VIRAR 148599
1153 AVAS00955 KASHINATH PANDURANG JANGAM 600 Urban VASAI VIRAR 151763
1154 AVAS00464 VISHAKHA VIJAY KAMBLE 900 Urban VASAI VIRAR 153372
1155 AVAS00849 KAMU NAVASHA DODE 900 Rural VASAI 151657
1156 AVAS00074 RESHMA ASHOK NAIK 600 Urban VASAI VIRAR 153382
1157 AVAS00392 SABINA PEDRU SUSHA 600 Urban VASAI VIRAR 156200
1158 AVAS00741 USHA JAGANNATH MENDHAN 600 Urban VASAI VIRAR 143349
1159 AVAS00924 MATEENA ANIS PATEL 600 Rural VASAI 143532
1160 AVAS02187 SUREKHA SURESH PAWAR 600 Rural VASAI 144795
1161 AVAS00267 SAMIKSHA SANTOSH PATIL 900 Rural VASAI 148575
1162 AVAS00116 MARUTI SHIVAJI SURYAVANSHI 600 Rural VASAI 150624
1163 AVAS00843 VANDANA NITIN PATIL 900 Rural VASAI 151651
1164 AVAS00945 SUREKHA SADANAND TUMBADA 900 Rural VASAI 151753
1165 AVAS00946 ANANDI RAJU PUSEKAR 900 Rural VASAI 151754
1166 AVAS01108 KUSUM ANNA SABRE 600 Rural VASAI 151916
1167 AVAS00446 YAMUNA BALU WAGH 600 Rural VASAI 153354
1168 AVAS00458 NIRA JOGINDAR TREHEN 600 Rural VASAI 153366
1169 AVAS00462 SUJATA SANJAY PARDHI 600 Rural VASAI 153370
1170 AVAS00463 LILABAI SHANKAR VAGH 900 Rural VASAI 153371
1171 AVAS00075 ARUNA ARUN VAGH 600 Rural VASAI 153383
1172 AVAS00076 GEETA MAHESH RAJGURU 900 Urban VASAI VIRAR 153384
1173 AVAS00079 NISHA BALU GAHILA 900 Urban VASAI VIRAR 153387
1174 AVAS00333 BHAGYASHREE DEEPAK SURYAVANSHI 900 Urban VASAI VIRAR 156141
1175 AVAS00376 RANJANA VALYA DHODADE 900 Urban VASAI VIRAR 156184
1176 AVAS00378 YASHODA VISHNU PARDHI 600 Urban VASAI VIRAR 156186
1177 AVAS00400 LADAKU LAKHU KAVALI 600 Rural VASAI 156208
1178 AVAS00949 SHOBHA MUKUND SHIRSAT 900 Urban VASAI VIRAR 151757
1179 AVAS02326 PRIYANKA NARENDRA SINGH 600 Rural VASAI 144934
1180 AVAS02936 BHIMA NAKUL BHIMRA 600 Rural VASAI 145544
1181 AVAS00956 BHAWANI SINGH HANUMAN SINGH SHANKHALA 600 Urban VASAI VIRAR 151764
1182 AVAS00932 VAISHALI VASANT LONDHE 600 Rural VASAI 143540
1183 AVAS00946 GULAB BALU JADHAV 600 Rural VASAI 143554
1184 AVAS00994 SHANTI SAKHARAM KATELA 600 Rural VASAI 143602
1185 AVAS01010 SAKHU RAMJI GHATAL 600 Rural VASAI 143618
1186 AVAS01012 KALPANA MADHUKAR BHOIR 600 Rural VASAI 143620
1187 AVAS01016 MAHESH ANKUSH LAHANGE 600 Rural VASAI 143624
1188 AVAS01022 SUNITA DHAU PATIL 600 Rural VASAI 143630
1189 AVAS01124 SUNITA GANESH KAKAVA 600 Rural VASAI 143732
1190 AVAS01134 VIJAYA VIJAY JADHAV 600 Rural VASAI 143742
1191 AVAS01149 LILABAI NARESH DESAI 600 Rural VASAI 143757
1192 AVAS01150 ALKA TUKARAM JADHAV 600 Rural VASAI 143758
1193 AVAS02067 NIKITA NITIN DUKALE 600 Rural VASAI 144675
1194 AVAS02124 SHILA MADHUKAR PATIL 600 Rural VASAI 144732
1195 AVAS02146 PUNAM NAVASU GAREL 600 Rural VASAI 144754
1196 AVAS02298 RAMABAI BHIMRAO JOGARI 600 Rural VASAI 144906
1197 AVAS03003 VIJAYA KESHAV PATIL 600 Rural VASAI 145611
1198 AVAS00262 SANGITA SUDHIR KHANDAGALE 900 Rural VASAI 148570
1199 AVAS00265 BALKRUSHNA SITARAM PATIL 600 Rural VASAI 148573
1200 AVAS00269 GULAB GANPAT GANJADI 600 Rural VASAI 148577
1201 AVAS00288 PREMA VASANT JADHAV 600 Rural VASAI 148596
1202 AVAS00293 LILA KISAN TUMBADA 600 Rural VASAI 148601
1203 AVAS00413 VIMAL GOKUL BIJAL 900 Rural VASAI 151221
1204 AVAS00836 JAGRUTI JAYAWANT PATIL 900 Rural VASAI 151644
1205 AVAS00910 NAYNA SANTOSH GHARAT 900 Rural VASAI 151718
1206 AVAS00929 SUSHAMA SADANAND PAWAR 600 Rural VASAI 151737
1207 AVAS00940 RUJITA RUPESH NAGWASHI 900 Rural VASAI 151748
1208 AVAS00944 SAVITRI KASHTAY KAKAD 600 Rural VASAI 151752
1209 AVAS01104 GANGU RAMDAS PAWAR 900 Rural VASAI 151912
1210 AVAS01105 CHANDRAKALA GAURU BARAPH 600 Rural VASAI 151913
1211 AVAS01106 SHEVANTI RAMJI PARED 600 Rural VASAI 151914
1212 AVAS01107 VANITA RAGHUNATH PADAVAL 600 Rural VASAI 151915
1213 AVAS00417 RANJANA VILAS GAREL 600 Rural VASAI 153325
1214 AVAS00432 LATA CHINTAMAN PATIL 600 Urban VASAI VIRAR 153340
1215 AVAS00433 SHEVANTI MARUTI JADHAV 600 Rural VASAI 153341
1216 AVAS00444 PORNIMA PRAKASH SANE 600 Rural VASAI 153352
1217 AVAS00447 RANJANA CHANDRAKANT BASAVANT 600 Rural VASAI 153355
1218 AVAS00448 KANTA GURUNATH GHARAT 600 Rural VASAI 153356
1219 AVAS00449 LADAKU ANANT RAVATE 600 Rural VASAI 153357
1220 AVAS00451 GEETA MADHUKAR GURODA 600 Rural VASAI 153359
1221 AVAS00454 ASHA ATMARAM BHOIR 600 Rural VASAI 153362
1222 AVAS00456 KUSUM SUKARYA DHAPASI 600 Rural VASAI 153364
1223 AVAS00460 GULAB PRAKASH GAREL 900 Rural VASAI 153368
1224 AVAS00327 INDU MANGAL RAJKAVAR 600 Rural VASAI 156135
1225 AVAS00345 MANISHA MANOHAR BASWAT 600 Rural VASAI 156153
1226 AVAS00347 NARMADA NARESH PATIL 600 Rural VASAI 156155
1227 AVAS00364 KAMINI KIRAN PATIL 900 Rural VASAI 156172
1228 AVAS00367 DARSHANA DINESH KARBAT 900 Rural VASAI 156175
1229 AVAS00372 GAYATRI GURUNATH CHOGHALA 900 Rural VASAI 156180
1230 AVAS00380 NAMU ASHOK DUMADA 900 Rural VASAI 156188
1231 AVAS00384 AMOL RAVI BHUYAL 600 Rural VASAI 156192
1232 AVAS00389 NARENDRA DAMODAR GHARAT 600 Rural VASAI 156197
1233 AVAS00397 SAMIKSHA SANDIP BHOIR 900 Rural VASAI 156205
1234 AVAS00398 KESHAR KESHAV FULORA 600 Rural VASAI 156206
1235 AVAS00399 SHEVANTI VITTHAL BARI 600 Rural VASAI 156207
1236 AVAS00401 MADHURI MANIK KHANDAGLE 600 Rural VASAI 156209
1237 AVAS00402 CHANDRBHAGA CHANDAR BASVAT 600 Rural VASAI 156210
1238 AVAS00403 SITA RAMDAS BHOIR 600 Rural VASAI 156211
1239 AVAS00524 GULAB SUKUR CHIMADA 600 Rural VASAI 156332
1240 AVAS00844 SUGANDHA BABLYA WALVI 600 Rural VASAI 156652
1241 AVAS02050 SHABANA AFZAL SHAIKH 600 Urban VASAI VIRAR 144658
1242 AVAS04108 GITA JANARDHAN DEVALEKAR 900 Urban VASAI VIRAR 146716
1243 AVAS00270 PRAGATI PRAKASH WAJE 900 Urban VASAI VIRAR 148578
1244 AVAS00835 SHEELA SANJAY DHANU 900 Urban VASAI VIRAR 156643
1245 AVAS01141 SIRIL LAWRENCE CARVALHO 600 Rural VASAI 143749
1246 AVAS02057 VANITA GANPAT PATKAR 600 Rural VASAI 144665
1247 AVAS04109 ALAKA VIDYADHAR NAIK 900 Rural VASAI 146717
1248 AVAS127488 ALFINA ANTHONY COUTINHO 600 Rural VASAI 142096
1249 AVAS00953 SADHANA INAS DMELLO 600 Urban VASAI VIRAR 151761
1250 AVAS00965 PATRISA NAJARETH CORREIA 900 Urban VASAI VIRAR 151773
1251 AVAS00071 SUNITA RAMESH THAPAD 900 Rural VASAI 153379
1252 AVAS00365 KAMINI YOGESH BHARADAWA 900 Urban VASAI VIRAR 156173
1253 AVAS00382 UMA SANJEEV VARATHA 900 Urban VASAI VIRAR 156190
1254 AVAS01138 SUNITA KRUSHNA ANDAR 600 Urban VASAI VIRAR 143746
1255 AVAS00331 JAGRUTI JAYPRAKASH SHETH 900 Urban VASAI VIRAR 156139
1256 AVAS02949 SMITA GANGADHAR SATAM 900 Urban VASAI VIRAR 145557
1257 AVAS05666 SUHAS SHIVAJI SHINGE 600 Urban VASAI VIRAR 148274
1258 AVAS00340 VANITA RAMCHANDRA MHATRE 600 Urban VASAI VIRAR 156148