• Home
  • About Us
  • Imp.Tel.no
  • Download
  • Feedback
  • Online Form
विजय संगणक प्रणाली वर आपले स्वागत आहे
eglqy 'kk[kk   lkekU; 'kk[kk   la-xk-;ks- 'kk[kk

 

अधिनियम, नियम व अधिसूचना

अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्‍क मान्‍य करणे) अधिनियम 2006
अधिनियम (इंग्रजी)
अधिनियम (हिंदी)
अधिनियम (मराठी)
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्‍क मान्‍य करणे) नियम 2008
नियम (इंग्रजी व हिंदी)
नियम (मराठी)
वि‍भिन्‍न बोली भाषेतील अधिनियम व नियम
भिली (मध्‍य प्रदेश जवळचे क्षेत्र)
गोंडी (मध्य प्रदेशलगत)
कोरकू
भिल (नंदुरबार)
मावची
कोटली (तळोदा क्षेत्र)
नोयरी भाषा (उत्तर अक्कलकुवा क्षेत्र)
भिली (तालुका अक्राणी-अक्कलकूवा)
गोंडी (गडचिरोली)
अधिसूचना
अधिसूचना दिनांक 31.12.2007 (इंग्रजी व हिंदी)
शुध्‍दीपत्रक
शुध्‍दीपत्रक दिनांक 6.2.2008

 

Home  |   About Us  |   Imp. Tel. No.  |  Download  | Feedback  |  On line form

       Vijay Software          

Copyright @ 2011 Samarth Bharat InfoTech All rights reserved